Σάββατο, 21 Μαΐου 2011


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ. Ντούρος Σωτήρης νόμιμα προσκεκλημένος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 107/2011 Απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου
Ο Προεδρεύων του Δ.Σ. κος Κόνταρης Χρύσανθος (εκλεγμένος Δημοτικός
Σύμβουλος με της περισσότερες ψήφους στις τελευταίες Δημοτικές Εκλογές)
κωλυομένου του Προέδρου και απούσης την αντιπροέδρου κυρίας Χαριτίδη Μαρίας
φέρνει προς συζήτηση στο Σώμα το 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης αλλά κατεπείγον
θέμα που αφορά την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 107/2011 Απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου ως προς το α’ σκέλος στο Αποφασίζει που αναφέρει: ″ Την μη ύπαρξη
αυτοτελούς οικισμού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αχαρνών ″.

Στη συνέχεια τον λόγο λαμβάνει ο κος Δήμαρχος ο οποίος αναφέρει σχετικά: ″
Προτείνω στο Σώμα να απογραφούν ως αυτοτελείς οικισμοί, η Βαρυμπόμπη ένας
ιστορικός οικισμός, οι Θρακομακεδόνες που ήταν προηγούμενα Δήμος και επίσης να
απογραφεί και το Ολυμπιακό Χωριό το οποίο είναι ένας συμβολισμός για τον τόπο
και ζητώ η πρόταση μου αυτή να τεθεί σε ψηφοφορία. Να προσπαθήσουμε όλοι
στους αυτοτελείς οικισμούς να απογραφούν όσο το δυνατόν περισσότεροι ″.
Ακολουθεί συζήτηση όπως αυτή κατεγράφη στα ταυτάριθμα μαγνητοφωνημένα
πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τέλος ο Προεδρεύων ζητά την λήψη της σχετικής απόφασης
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού έλαβε υπόψιν του το κατεπείγον του θέματος, τις διατάξεις του άρθρου 65 του
Ν. 3852/2010, την υπ’ αριθμ. 107/2011 Απόφαση του Δ.Σ. και την πρόταση που
κατέθεσε στο Σώμα ο κος Δήμαρχος.
ΟΜΟΦΩΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α) Δέχεται το κατεπείγον του θέματος.
Β) Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 107/2011 Απόφαση του Δ.Σ. ως τις το α’ σκέλος στο
Αποφασίζει που ανέφερε ″ Την μη ύπαρξη αυτοτελούς οικισμού εντός των
διοικητικών ορίων του Δήμου Αχαρνών ″
2
ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩΨ8-7
Γ) Να απογραφούν ως αυτοτελείς οικισμοί η Δημοτική Κοινότητα Θρακομακεδόνων,
το Ολυμπιακό Χωριό και η Βαρυμπόμπη.
Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. 107/5-4-2011 Απόφαση Δ.Σ.
Δ) Τέλος το Δ.Σ. αναθέτει τις πιο πέρα ενέργειες στον κο Δήμαρχο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ντούρος Παναγιώτης
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ελευθεριάδης Παντελής
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
Αγγελοπούλου Παναγιώτα, Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης,
Βρεττός Μιχάλης, Βρεττός Σπύρος, Γκίκας Παναγιώτης,
Γκίκας Χρήστος, Γρηγοριάδης Ευστάθιος, Γρηγοριάδης Παναγιώτης,
Ελευθεριάδης Στυλιανός, Θανοπούλου Ιωάννα, Θεοδωρίδης Ματθαίος,
Καλάργαλης Ιωάννης, Κασσαβός Ιωάννης, Κατσανδρής Ιωάννης,
Κόνταρης Χρύσανθος, Κοπαλάς Σταύρος, Κορνιλάκης Παναγιώτης,
Λαζάρου Βασίλειος, Μίχας Ιωάννης, Μπουζιάνης Νικόλαος,
Μπράχου Αναστασία, Ξαγοράρης Νικόλαος, Οικονόμου Ευθύμιος,
Πετάκος Γεώργιος, Πολυμενέας Παναγιώτης, Ρούσσας Κωνσταντίνος,
Σαββίδης Κωνσταντίνος, Σαββίδης Σπυρίδων, Τοπαλλιανίδης Βασίλειος,
Τραβασάρος Αθανάσιος, Φυτάς Αθανάσιος, Φωτιάδης Παναγιώτης,
Χαραλαμπίδης Θεόδωρος, Χριστοπούλου Σοφία,
Χωριανόπουλος Κωνσταντίνος
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΝΤΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
...

0 σχόλια στο

Δημοσίευση σχολίου