Πρόσκληση στην 17η τακτική δημόσια συνεδρίαση Δήμου Αχαρνών - (14/06/2011)

Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2011

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 17η Τακτική Δημόσια συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (2ος όροφος Δημαρχιακού Μεγάρου) την Τρίτη 14 Ιουνίου 2011 και ώρα 19:00 για να πάρουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα :

Α. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 14/6/20111 Έγκριση του αριθμ. 131/23-5-11 Πρακτικού του Σωματείου Αρωγής που αφορά τη μετονομασία του υπό κατασκευή κτηρίου στην οδό Λουντέμη από «ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΛΙΟΤ» σε «ΒΑΜΒΑΚΑΡΕΙΟ εις μνήμη ΜΑΡΚΟΥ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ» λόγω της δωρεάς για την αποπεράτωση των εργασιών και του εξοπλισμού όλου του κτηρίου.
2 Λήψη απόφασης για μαζική λογιστική τακτοποίηση των παροχών του Ολυμπιακού χωριού της διαφοράς πού προέκυψε από την αλλαγή στην τιμή χρέωσης στο ΤΑΠ

3 Κανονισμός λειτουργίας Νέου Νεκροταφείου.

4 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό της τιμής σύνδεσης ακινήτων με το δευτερεύον δίκτυο ακαθάρτων στην περιοχή Θρακομακεδόνων

5 Καθορισμός χρήσεων γης εκατέρωθεν της Λ. Καραμανλή (από σιδηροδρομικές γραμμές έως Λ . Θρακομακεδόνων.)

6 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) για το έργο : «Προμήθεια – τοποθέτηση πέντε αιθουσών ελαφράς προκατασκευής σε σχολικά κτίρια του Δήμου Αχαρνών» χωρίς χρήση επί έλασσον δαπανών

7 Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου:
“Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Δήμου Αχαρνών”.

8 Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού -Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευή κτιρίου παλαιού Δημαρχείου στην Κεντρική Πλατεία» (χωρίς χρήση επί έλασσον δαπανών».

9 Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών –Τακτοποιητικού του έργου: «Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων και έργα οδοποιίας στις περιοχές Αυλίζας –
Αγ. Σωτήρας» Με χρήση «επί έλασσον δαπανών

10 Έγκριση Μελέτης του έργου: «Συνδέσεις ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Θρακομακεδόνων.

11 Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Ονοματοθεσίας και Μετονομασίας οδών και πλατειών του Δήμου Αχαρνών.

12 Έγκριση της αριθ.7/2011Απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Πνευματικό Κέντρο , που αφορά την έγκριση του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2011

13. Έγκριση της αριθ.4/2011 Απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ που αφορά την έγκριση Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2011.

14 Λήψη απόφασης για ονοματοθεσίες και μετονομασίες οδών και πλατειών Δήμου Αχαρνών

15 Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ.: 17/27-01-2011 απόφασης Δ.Σ. ως προς
τον Κ.Α.

16 Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ.: 18/27-01-2011 απόφασης Δ.Σ. ως προς
τον Κ.Α

17 «Διόρθωση της με αριθμ.: 140/13-04-2010 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου».

18 Επικαιροποίηση της με αριθμό 505/31-7-2007 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου λόγω παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος που αφορά έγκριση όρων υπογραφής σύμβασης πώλησης τμήματος δημοτικής έκτασης ιδιωτικής οδού εμβαδού 17,70 μ2 που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία των κ. Αλεξάνδρας και Παναγιώτη Θεοφιλοπούλου

19 Λήψη Απόφασης για την ρύθμιση θεμάτων οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των δήμων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3852/2010.

20 Αντικατάσταση μελών Επιτροπής Παραλαβής για την προμήθεια μιας (1) ντουλάπας.

21 «Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων μελών επιτροπής παραλαβής εργασιών συντήρησης αυτοκινήτων-μηχανημάτων του Δήμου καθώς και των αναγκαιούντων ανταλλακτικών του Δήμου, σύμφωνα με τις Διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 67, του Π.Δ. 28/1980».

22 Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής για την προμήθεια ειδών υγιεινής.

23 Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής για την προμήθεια υλικών σιδηρουργίας.

24 Λήψη απόφασης για απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στο γεφύρι που βρίσκεται στο ρέμα Αχαρνών ( Καναπίτσας), στη συμβολή με την οδό Ταξιαρχών της περιοχής Χαραυγής του Δήμου Αχαρνών

25 Τροποποίηση καταστατικού Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχειρήσεως Θρακομακεδόνων» και ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου

26 Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 140/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Αχαρνών με την μη κυβερνητική οργάνωση «Ε.Ο.Σ.Σ. - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» από 24/6/2011 έως 3/7/2011 με τίτλο «Agrofestival Αχαρναί 2011

27 Αξιοποίηση και εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων από την εταιρεία ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ σύμφωνα με το άρθρο 3 του σχετικού καταστατικού της

28 Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αγοράς απαλλοτριούμενης ιδιοκτησίας της κας Μαυρίδου Ελένης συζ. Χαραλ. Τουλκαρίδη στην Π.Ε. « ΝΕΑΠΟΛΗ » με Κ.Α. 154208 & ψήφιση πίστωσης 795,20 €

29 « Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αγοράς απαλλοτριούμενης ιδιοκτησίας της κας Ποιμενίδου Ρουδάμας του Ματθαίου στην Π.Ε. « ΝΕΑΠΟΛΗ » με Κ.Α. 154519 & ψήφιση πίστωσης 781,00 ευρώ.

30 Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αγοράς απαλλοτριούμενης ιδιοκτησίας των κ.
α) Δαλαβάγκα Μιχαήλ και β) Νάκου –Δαλαβάγκα Ειρήνης στην Π.Ε. « ΜΕΣΟΝΥΧΙ » με Κ.Α. 220602 & ψήφιση πίστωσης 1.983,80 €.

31 Αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αγοράς απαλλοτριούμενης ιδιοκτησίας του κου. Νικολάου Κασίμη του Ιωάννου στην Π.Ε. « ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ » με Κ.Α. 333816 & ψήφιση πίστωσης 944,24 €

32 Θέσπιση τέλους κατασκευής κρασπεδορείθρων και καθορισμός του ύψους του.

33 Ψήφιση πίστωσης 856,29 ευρώ, στο όνομα της δικηγόρου Κωσταντίας Β. Πυρπύλη για ελέγχους τίτλων κατόπιν εντολών της Δημαρχιακής Επιτροπής.

34 Ψήφιση πίστωσης 1.610,00 ευρώ, στο όνομα της δικηγόρου Κωσταντίας Β. Πυρπύλη για ελέγχους τίτλων κατόπιν εντολών της Δημαρχιακής Επιτροπής.

35 Έγκριση χορήγησης καυσίμων (πετρελαίου) στον όμιλο φίλων του Δάσους για την αντιπυρική περίοδο από 1-6-2011 έως 31-10-2011 ποσότητας 3000 lt .

36 Επιστροφή χρημάτων και αποζημίωση της κατασκευής μαρμάρων του οικογενειακού τάφου, των Γαλάνη Γιαννούλας και Τσιτσάνη Μαρίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΝΤΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
...

0 σχόλια στο Πρόσκληση στην 17η τακτική δημόσια συνεδρίαση Δήμου Αχαρνών - (14/06/2011)

Δημοσίευση σχολίου