Εφαρμόζονται οι νόμοι στο δήμο Αχαρνών;

Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2011


Είναι να γελάει κανείς από τις αποφάσεις και η λειτουργία του δήμου. Στον ιστότοπο του δήμου δεν υπάρχει αναρτημένη πρόσκληση για σύγκληση της Εκτελεστικής Επιτροπής στις 6/6/2011. Στην ιστοσελίδα για τη διαύγεια υπάρχει αναρτημένη απόφαση που ελήφθη στις 6/6/2011.

Στην απόφαση για τον κανονισμό λειτουργίας Νεκροταφείου αναφέρεται:
ΘΕΜΑ: ¨ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ν. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ¨.
Στις Αχαρνές σήμερα στις 6 του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 8.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Εκτελεστική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της με αριθ. πρωτ. 45794/2011 εγγράφου,
προσκλήσεως του Προέδρου αυτής που έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις και αφού βρέθηκε σε ολομέλεια παρισταμένων ,κηρύχθηκε από τον
Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση το 1ο έκτακτο
θέμα ημερήσιας διάταξης και παρουσιάζει την εισήγηση της Υπηρεσίας Κοινωνικής
Πολιτικής για τον Κανονισμό Λειτουργίας του Νέου Νεκροταφείου.
Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 174 του Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Εκτελεστική
Επιτροπή
Το άρθρο 174 αναφέρεται σε αρμοδιότητες Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας!!
Το άρθρο 63 αναφέρεται στην Εκτελεστική Επιτροπή
Άρθρο 63
Αρμοδιότητες
Η εκτελεστική επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου.
β) Συντονίζει την κατάρτιση και παρακολουθεί την εκτέλεση του επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο.
γ)   Καταρτίζει και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του. δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την  κατάρτιση  του  προϋπολογισμού  και  εισηγείται  το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης  προς την οικονομική επιτροπή.
ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.
στ) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο   τα σχέδια: i) Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, ii) Κανονισμού μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νομοθεσία.
ζ) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το Σχέδιο Χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων  και μεριμνά για την έκδοση, ενημέρωση και διακίνηση του Οδηγού του Δημότη, στον οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών του δήμου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
η) Εισηγείται το σχέδιο του κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και του κανονισμού διαβούλευσης.
θ) Εισηγείται τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, σε εναρμόνιση με τα αντίστοιχα σχέδια της περιφέρειας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
ι) Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τη δράση των νομικών προσώπων και υπηρεσιών του δήμου και ενημερώνει σχετικά το δημοτικό συμβούλιο.
Στον υπάρχοντα κανονισμό Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας στην Υπηρεσίας Κοινωνικής Πολιτικής δεν υπάρχουν αρμοδιότητες για το νεκροταφείο. Αντίθετα  η διαχείριση του νεκροταφείου  ανήκει στο τμήμα Προσόδων των Οικονομικών Υπηρεσιών.
Στον υπό έγκριση Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου Αχαρνών τα κοιμητήρια είναι στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι στο δήμο Αχαρνών δεν εφαρμόζεται ο “Καλλικράτης” αλλά ο “Ντουροκράτης” η κατά Σωτήρη Ντούρο έκφραση του Καλλικράτη.
Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής:
Τα πρακτικά των συνεδριάσεων εγκρίνονται και υπογράφονται από όλα τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής και από τον γενικό γραμματέα του δήμου.
Τα πρακτικά των συνεδριάσεων
εγκρίνονται και υπογράφονται από όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, έχουν δημόσιο χαρακτήρα, λαμβάνουν δε γνώση τους σε κάθε περίπτωση, οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων.
Είναι απορίας άξιο αν τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι και γενικός γραμματέας του δήμου υπογράφουν τα πρακτικά; Καταλαβαίνουν τι υπογράφουν;
Έχω άδικο όταν γράφω ότι η δημοτική Αρχή είναι “Αλλού για αλλού”, (κλικ εδώ)

...

0 σχόλια στο Εφαρμόζονται οι νόμοι στο δήμο Αχαρνών;

Δημοσίευση σχολίου