ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011


ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
Ο Σύλλογος Τριτέκνων του Δήμου Αχαρνών «Η Ζεστή Αγκαλιά» μετά από συνεργασία με την Αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Aανατολικής Αττικής , ενημερώνει τους γονείς με τρία τέκνα ότι ανέλαβε την διεκπεραίωση όλων των ενεργειών και δικαιολογητικών για την συμμετοχή στο πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης « Δωρεάν διανομή τροφίμων σε άπορες οικογένειες μέλη του συλλόγου» από τα αποθέματα της παρέμβασης Ε.Ε.
Όσοι γονείς με τρία τέκνα, μέλη του Συλλόγου, ενδιαφέρονται να ενταχθούν στα σχετικά προγράμματα διανομής προϊόντων για το 2010 εφ’ όσον έχουν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις θα πρέπει να προσκομίσουν έγκαιρα στο Σύλλογο:
α. Δήλωση του τελικού δικαιούχου για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα.
β.Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή άλλου νομίμου εγγράφου ταυτοποίησης του τελικού δικαιούχου.
γ. Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Εισοδήματος του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος ή η σύζυγός του δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Εφόσον κατά τη διενέργεια ελέγχου ζητηθεί το Ε9, ο δικαιούχος υποχρεούται να το προσκομίσει άμεσα.
δ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ε. Έγγραφα από Κρατικούς Φορείς Υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, κλπ), που να χαρακτηρίζουν το νόσημα του πάσχοντος, ανάλογα με τη σοβαρότητά του (βαρύ, δισίατο, ανίατο).
Δικαιούχοι της δωρεάν διανομής τροφίμων από τα αποθέματα της παρέμβασης ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα της Ε.Ε. ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα.
Ως άπορα, κατά την έννοια της ΚΥΑ 40946/23-03-2005, θεωρούνται τα άτομα που έχουν οικογενειακό ή ατομικό ετήσιο εισόδημα μέχρι και 15.000 €, προσαυξανόμενο κατά 30 % για τη σύζυγο και κατά 20 % για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί. Το εισόδημα αυτό αυξάνεται κατά 50 % στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα και κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας. Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο. Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά μπορούν να προσκομίζονται στο Γραφείο του Συλλόγου (Πλατεία Αγ. Νικολάου 2, Παλαιό Δημαρχείο, Τηλ.: 2130353677, 6939042922, 6976649955)

www.acharnorama.gr
...

0 σχόλια στο ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

Δημοσίευση σχολίου