Ειδικοί συνεργάτες του δήμου

Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2011


Το νομικό πλαίσιο για την πρόσληψη Ειδικών Συνεργατών του δημάρχου καθορίζεται με το νόμο  3584/2007 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Α’ αρ. 143/28 Ιουνίου 2007)

Άρθρο 163
Ειδικοί Σύμβουλοι − Επιστημονικοί Συνεργάτες −
Ειδικοί Συνεργάτες των Ο.Τ.Α.
1. Συνιστώνται στους Δήμους ισάριθμες με τους Αντιδημάρχους θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών. Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Συνδέσμου Δήμων, Δήμων και Κοινοτήτων ή Κοινοτήτων, με συνολικό πληθυσμό των μελών του πάνω από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000)  κατοίκους, μπορεί να συνιστάται μία θέση Ειδικού Συνεργάτη. Οι ανωτέρω  προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας προσλήφθηκαν, και διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις των επόμενων παραγράφων.
2. Οι Ειδικοί Σύμβουλοι, οι Ειδικοί Συνεργάτες και οι Επιστημονικοί Συνεργάτες δεν παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε οι θέσεις τους έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του οικείου Δημάρχου ή του Προέδρου του Συνδέσμου, για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί, και είναι ανεξάρτητοι από το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου, που προσλαμβάνεται σε οργανικές θέσεις για την εξυπηρέτηση διαρκών αναγκών.
3. Για την πλήρωση των θέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού απαιτούνται:
α. τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του παρόντος,
β. πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή T.E.I, της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής,
γ. ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησηςΕπίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.
Ειδικά για τους Επιστημονικούς Συνεργάτες, απαιτούνται επιπλέον και διδακτορικό δίπλωμα ή τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αξιόλογες ειδικές μελέτες, σχετιζόμενα με το αντικείμενο της απασχόλησης τους.
4. Η πλήρωση των θέσεων Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών και Επιστημονικών Συνεργατών, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, ενεργείται, ύστερα από δημόσια γνωστοποίηση δια του Τύπου, με απόφαση του Δημάρχου ή του Προέδρου του Συνδέσμου, ο οποίος και προσλαμβάνει τα πρόσωπα που είναι, κατά την κρίση του, κατάλληλα. Η απόφαση αυτή, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζει τις δραστηριότητες και τα ειδικότερα καθήκοντα με τα οποία θα απασχοληθεί ο προσλαμβανόμενος.
Η πρόσληψη ολοκληρώνεται με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής συμβάσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση με το Δήμο ή το Σύνδεσμο και αρχίζει η υποχρέωση του προσλαμβανόμενου για παροχή υπηρεσιών.
5. Η πλήρωση των θέσεων Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών μπορεί να γίνει και με απόσπαση από θέση του δημόσιου τομέα, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. Επίσης μπορεί να γίνει και με απόσπαση από Ν.Α. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 1416/1984 (ΦΕΚ 18Α΄).
Οι αποσπώμενοι κατά το χρόνο της απόσπασης τους εξακολουθούν να υπάγονται στους φορείς ασφάλισης όπου είναι ασφαλισμένοι.
6. Οι Ειδικοί Σύμβουλοι, οι Ειδικοί Συνεργάτες και οι Επιστημονικοί Συνεργάτες δεν ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου ή του Συνδέσμου, τον οποίο έχουν ορισθεί να εξυπηρετήσουν. Το συμβουλευτικό τους έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημαρχιακή Επιτροπή ή προς τον Πρόεδρο του Συνδέσμου, το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους.
Ειδικά οι Επιστημονικοί Συνεργάτες παρέχουν υπηρεσίες, μέσα στον κύκλο των γνώσεων τους, σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα, που μπορεί να αναφέρονται στη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου ή του Συνδέσμου, παροχή επιστημονικής ή τεχνολογικής βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου, συστηματική παρακολούθηση της επιστήμης και τεχνολογίας στον τομέα της δραστηριότητας τους, τήρηση αρχείου ελληνικών και ξένων βιβλιογραφικών δεδομένων, ή σε κάθε άλλη εργασία που τους ανατίθεται από τον οικείο Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο του Συνδέσμου.
7. Το έργο των Ειδικών Συμβούλων, των Ειδικών Συνεργατών και των Επιστημονικών Συνεργατών δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του Δικηγόρου, αλλά αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος.
Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου, του Ειδικού Συνεργάτη και του Επιστημονικού Συνεργάτη. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μπορεί να εισαχθούν εξαιρέσεις στην εφαρμογή αυτής της παραγράφου, μόνο όταν πρόκειται για πρόσληψη Ειδικού ή Επιστημονικού Συνεργάτη. Στην περίπτωση αυτή έχει ανάλογη εφαρμογή η παρ. 3 περ. Α΄ του άρθρου 29 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄).
8. Οι αποδοχές των Ειδικών Συμβούλων, των Ειδικών Συνεργατών και των Επιστημονικών Συνεργατών, τα κατ’ αποκοπήν έξοδα κίνησης αυτών, καθώς και η αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., η οποία παρέχεται εντός μηνός αφότου ζητηθεί.
9. Η σύμβαση εργασίας των Ειδικών Συμβούλων, των Επιστημονικών Συνεργατών και των Ειδικών Συνεργατών λύεται με το θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση και την καταγγελία της, ή την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου ή του Προέδρου του Συνδέσμου, εφόσον οι αντικαταστάτες τους δεν εκδηλώσουν με πράξη τους τη συγκατάθεσή τους για τη διατήρησή τους.
Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή η αποδοχή της παραίτησης ενεργείται με απόφαση του Δημάρχου ή του Προέδρου του Συνδέσμου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευση της.
Η λύση της εργασιακής σύμβασης επέρχεται με την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της κατά τα ανωτέρω αποφάσεως ή με την παρέλευση άπρακτης της 20ήμερης προθεσμίας, γίνεται δε αζημίως για τον οικείο φορέα.
Στην περίπτωση της έκπτωσης του Συμβούλου ή Συνεργάτη ή της αποχώρησης του Δημάρχου ή του Προέδρου του Συνδέσμου, η λύση της εργασιακής σχέσης επέρχεται αυτοδικαίως και αζημίως για το φορέα, η δε σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα.
Στην εφημερίδα “Το Μέλλον της Αττικής” της 24-3-2011 δημοσιεύτηκε η παρακάτω προκήρυξη:
Στο ΦΕΚ 391/16 Ιουνίου, τ. Γ’ δημοσιεύτηκε:
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 704/2011 απόφαση του Δημάρχου Αχαρνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007, τις διατάξεις του Ν. 3801/2009 και τις διατάξεις του άρθρου 280 «Αρμοδιότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» του Ν. 3852/2010, διορίζεται στην θέση του Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου Αχαρνών, ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Σπυρίδωνα.
(Αριθμ. βεβ. Δήμου Αχαρνών: 35339/10−5−2011).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 17044/3130/25− 5−2011).
Στο ΦΕΚ 393/16 Ιουνίου, τ. Γ’ δημοσιεύτηκε: 
Με την υπ’αριθμ. 706/2011 απόφαση του Δημάρχου Αχαρνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007, τις διατάξεις του Ν.3801/2009 και τις διατάξεις του άρθρου 280 «Αρμοδιότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» του ν. 3852/2010, διορίζεται στην θέση του Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου Αχαρνών, η ΚΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΙΑ του Χρήστου.
(Αριθμ. βεβ. Δήμου Αχαρνών: 35344/10−5−2011)
(Αριθμ. απόφασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 17048/3132/25−5−2011).
Με την υπ’ αριθμ. 705/2011 απόφαση του Δημάρχου Αχαρνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007, τις διατάξεις του Ν.3801/2009 και τις διατάξεις του άρθρου 280 «Αρμοδιότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» του ν. 3852/2010, διορίζεται στην θέση του Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου Αχαρνών, ο ΜΟΛΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Μιχαήλ.
(Αριθμ. βεβ. Δήμου Αχαρνών: 35339/10−5−2011).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 17046/3131/25−5−2011).
Με την υπ’ αριθμ. 703/2011 απόφαση του Δημάρχου Αχαρνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007, τις διατάξεις του Ν.3801/2009 και τις διατάξεις του άρθρου 280 «Αρμοδιότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» του ν. 3852/2010, διορίζεται στην θέση του Ειδικού Συμβούλου του Δήμου Αχαρνών, η ΣΚΑΡΒΕΛΗ ΣΟΦΙΑ του Κωνσταντίνου.
(Αριθμ. βεβ. Δήμου Αχαρνών: 35345/10−5−2011).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 15884/12758/25−5−2011).
Τι αναφέρεται στον ανωτέρω νόμο:
Η απόφαση αυτή, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζει τις δραστηριότητες και τα ειδικότερα καθήκοντα με τα οποία θα απασχοληθεί ο προσλαμβανόμενος.
Όπως είναι φανερό στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως δε γίνεται καμία αναφορά στις δραστηριότητες και τα ειδικότερα καθήκοντα με τα οποία θα ασχοληθεί ο προσλαμβανόμενος. έτσι δεν είναι γνωστό για ποια θέση της προκήρυξης διορίστηκε ο καθένας.
Προσλαμβάνεται ο Αναγνωστόπουλος Χρήστος ως ειδικός συνεργάτης με ειδικότερα καθήκοντα σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Προσλαμβάνεται η Κούργια Παρασκευή Μαρία ως ειδική συνεργάτης με ειδικότερα καθήκοντα σε θέματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος.
Προσλαμβάνεται η Σκαρβέλη Σοφία ως ειδική σύμβουλος με ειδικότερα καθήκοντα σε θέματα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Διεθνών Σχέσεων.
Στις αποφάσεις δημάρχου δεν υπάρχει η αρ. 705 απόφαση.
Για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα στην προκήρυξη υπάρχει θέση ειδικού συνεργάτη. Αντί αυτού επέλεξαν ειδική σύμβουλο! Θα πείτε τι διαφορά υπάρχει μεταξύ θέσης ειδικού συνεργάτη και ειδικού συμβούλου; Ο πρώτος αμείβεται με το 55% της αμοιβής ειδικών θέσεων Α’, ενώ ο δεύτερος με το 65%. Φυσικά αυτή τη λεπτομέρεια δεν την έψαξε ο δήμαρχος και αμείβονται και οι δύο με το ίδιο ποσό.
Η κυρία Σοφία Σκαρβέλη έχει εμπειρία στα Ευρωπαϊκά προγράμματα, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), αφού είναι στενή συνεργάτης του κ. Κρημνιανιώτη.
Ο Χρήστος Αναγνωστόπουλος είναι γνώστης θεμάτων αυτοδιοίκησης λόγω σπουδών και προηγούμενης εμπειρίας στο δήμο Αχαρνών με σύμβαση. Εντελώς τυχαία είναι  αδελφός του δημοτικού  συμβούλου Παναγιώτη Αναγνωστόπουλου.
Η κυρία Κούργια ήταν υποψήφια στο συνδυασμό “Για την Πόλη μας” του Σωτήρη Ντούρου με σημαντική βοήθεια την προεκλογική περίοδο. Στο βιογραφικό της, (κλικ εδώ), δεν φαίνεται η εξειδίκευση και η εμπειρία σε θέματα περιβάλλοντος, μια και μπήκε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων το 2005, το οποίο στο τμήμα Χημείας δεν έχει τομέα Περιβάλλοντος.
Επειδή ο οποιοσδήποτε μπορεί να διατυπώνει ανακρίβειες για σπουδές ή εμπειρία καλό είναι ο δήμαρχος Αχαρνών, που έκανε την επιλογή, να δημοσιεύσει τα βιογραφικά και όσων επέλεξε και όσων ενδεχομένως υπέβαλαν υποψηφιότητα. Θα το κάνει;
Ο Αθανάσιος Μόλαρης ήταν υποψήφιος σύμβουλος με τη Δημοκρατική Κίνηση Μενιδίου υπό τον Σωτήρη Ντούρο στις εκλογές του 1998. Ήταν επίσης υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό “Για την Πόλη μας”. Πρόσφατα έλαβε προσωρινή αδειών ενεργειακού επιθεωρητή.
Άλλοι έρχονται, άλλοι φεύγουν.
ΦΕΚ  319/20 Μαΐου 2011, τεύχος Γ’
Με την υπ’ αριθμ. 172/8−2−2011 βάση απόφαση του Δημάρχου Αχαρνών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθ. 152 και 160 του Ν. 3584/07 και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 και διαπιστώνεται από 31−01−2011 (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης) η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου του Δήμου ΓΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του Αποστόλου, κλάδου ΤΕ 3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α΄, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί.
...

0 σχόλια στο Ειδικοί συνεργάτες του δήμου

Δημοσίευση σχολίου