Επιτροπή Διοικητικής Παραλαβής του Ολυμπιακού Χωριού

Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2011


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
2. Το με αριθμ. Πρωτ. 66257/28-07-2011 έγγραφο του Ολυμπιακού Χωριού 2004 Α.Ε. που αφορά
στον ορισμό μελών επιτροπών Διοικητικής Παραλαβής προς χρήση των έργων :

Α) Κοινοχρήστων Χώρων του Οικιστικού Τομέα , του Οδοφωτισμού , τωνΔικτύων Ομβρίων , της
Οδοποιίας και των Πεζοδρόμων (Τμήμα Α , Β , Γ , και Δ ) &
Β) Διαμόρφωση Ελευθέρων Χώρων του Ολυμπιακού Χωριού και λοιπά συμπληρωματικά έργα
3. Την αριθμ. 826/2011 απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος
Παναγιώτης Γκίκας εντεταλμένος σύμβουλος με αρμοδιότητες την παραλαβή οπό τον ΟΕΚ
των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Χωριού , τη γενικότερη επιτήρηση των εγκαταστάσεων
του Ολυμπιακού Χωριού και του περιβάλλοντος χώρου .
4. Την ανάγκη συγκρότησης επιτροπής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Συγκροτούμε επιτροπή για την παραλαβή προς χρήση κοινοχρήστων χώρων και εγκαταστάσεων
του Δήμου Αχαρνών στην περιοχή του Ολυμπιακού Χωριού , αποτελούμενη από τους :
1. Γκίκα Παναγιώτη , Εντεταλμένο Σύμβουλο
2. Λαμπρινίδου Ειρήνη , κλάδου ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
3. Χέλμη Γεώργιο , κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
4. Μυλωνά Φώτιο , κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
5. Σιδερή Νικόλαο , κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων
6. Μπράφα Ιωάννη , κλάδου ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων
Εντέλλεται πιστή εφαρμογή της απόφασης αυτής .


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ
...

0 σχόλια στο Επιτροπή Διοικητικής Παραλαβής του Ολυμπιακού Χωριού

Δημοσίευση σχολίου