Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2011


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
κ. Σωτήριος Κ. Ντούρος νόμιμα προσκεκλημένος παραβρέθηκε στη
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ντούρος Παναγιώτης φέρνει για συζήτηση στο Σώμα το 7o θέμα της ημερήσιας διάταξης και δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο Διοίκησης – Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Χρύσανθο Κόνταρη ο οποίος εισηγούμενος το θέμα αναφέρει σχετικά:


1. Την παρ.4 του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με την οποία το Δημοτικό
Συμβούλιο μπορεί να ψηφίζει σχετικό κανονισμό διαβούλευσης
2. Το άρθρο 63 του Ν.3852/2010
3. Την υπ’ αριθ. 3/27-06-2011 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής – σκοπός
Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη
συμμετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση των πορισμάτων της
διαβούλευσης στα αρμόδια όργανα του Δήμου.
Η διαβούλευση έχει ως σκοπό να δώσει την δυνατότητα στα μέλη της Δημοτικής
Επιτροπής Διαβούλευσης να εκφράσουν τις απόψεις τους επί συγκεκριμένων
ζητημάτων και μέτρων έτσι ώστε, ιδίως, η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης να
διαμορφώσει ολοκληρωμένη άποψη για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, κατά
την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.
Άρθρο 2
Συγκρότηση - Σύνθεση της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης
1. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από 50 μέλη, τα οποία ορίζονται
από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Εξ αυτών, τα τρία τέταρτα (3/4) είναι
εκπρόσωποι φορέων της τοπικής κοινωνίας και το ένα τέταρτο (1/4) δημότες
εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο
δήμαρχος ή ο οριζόμενος με απόφαση δημάρχου αντιδήμαρχος.
2. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα
δυόμιση έτη. Ειδικά για την περίοδο 2011-2014, η θητεία της πρώτης δημοτικής
επιτροπής διαβούλευσης δεν θα υπερβαίνει τα δύο έτη, σύμφωνα με το άρθρο 282
παρ. 16 του Ν.3852/2010
2
ΘΕΜΑ: «Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο
76 παρ.4 Ν.3852/2010)»
ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΨ8-ΚΧΞ
3. Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη.
Άρθρο 3
Έργο - Αρμοδιότητες
1. Το έργο της επιτροπής υπηρετεί τους σκοπούς του νέου θεσμού της δημοτικής
διαβούλευσης και εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και της διαδικασίας της,
όπως αυτές περιγράφονται στον σχετικό οδηγό δημοτικής διαβούλευσης.
2. Ειδικότερα, η επιτροπή δημοτικής διαβούλευσης έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα
προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα
του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε
αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και
διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των
δυνατοτήτων αυτών.
δ) Διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα
αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Δ.Κ.Κ.
Άρθρο 4
Σύγκληση της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης
1. Των εργασιών της επιτροπής προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος που ορίζει ο
δήμαρχος.
2. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του
προέδρου της:
α) υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του
προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης,
β) τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες, για άλλα θέματα που έχουν τεθεί υπό
διαβούλευση από το Δημοτικό συμβούλιο και την Δημοτική Αρχή και εισάγονται στην
επιτροπή προς συζήτηση και γνωμοδότηση,
γ) όποτε το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών της με
γραπτή αίτηση, όπου αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα και τα μέλη της επιτροπής, που
υπέβαλλαν την αίτηση και εισηγούνται τα θέματα,
δ) όποτε υπάρχουν κατεπείγουσες περιπτώσεις, οι οποίες δικαιολογούν την άμεση σύγκληση
της επιτροπής.
3. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη της επιτροπής (τακτικά και αναπληρωματικά) με
έντυπο, ηλεκτρονικό ή κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη
συνεδρίαση. Περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της
συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισηγήσεις επί των υπό συζήτηση θεμάτων, σύμφωνα με το
άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού. Η πρόσκληση δημοσιεύεται επίσης στην ιστοσελίδα του
δήμου και της διαβούλευσης.
3
ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΨ8-ΚΧΞ
4. Στις κατεπείγουσες περιπτώσεις η πρόσκληση μπορεί να γνωστοποιηθεί ή να επιδοθεί την
ημέρα της συνεδρίασης και αναφέρει τον λόγο της συνεδρίασης. Πριν από τη συζήτηση, η
επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.
5. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους για την συμμετοχή του σε
προγραμματισμένη συνεδρίαση, οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα τον πρόεδρο της επιτροπής,
προκειμένου να προσκληθεί και να συμμετάσχει το αναπληρωματικό μέλος.
6. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής είναι δυνατό να καλούνται να συμμετέχουν χωρίς
δικαίωμα ψήφου και οι εξής: ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, οι επικεφαλής των
δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο και κατά περίπτωση,
εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών και περιφερειακών αρχών, καθώς και εκπρόσωποι τοπικών
οργανώσεων πολιτικών κομμάτων.
7. Ένα θέμα μπορεί να επανεισαχθεί στην επιτροπή προς συζήτηση αφού παρέλθουν έξι (6)
μήνες τουλάχιστον από την ολοκλήρωση της διαδικασίας την προηγούμενη φορά που το θέμα
αυτό τέθηκε σε διαβούλευση.
Άρθρο 5
Τόπος συνεδρίασης – Απαρτία - Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών – Δημοσιότητα.
1. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής διαβούλευσης είναι δημόσιες και πραγματοποιούνται στο
κτίριο του Δημαρχείου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου.
2. Είναι όμως δυνατό η επιτροπή διαβούλευσης να αποφασίσει, με εισήγηση του προέδρου
της και πλειοψηφία του συνόλου των μελών της, την διεξαγωγή κάποιων συνεδριάσεών της
σε διαφορετικές περιοχές του δήμου ή σε άλλο, κατάλληλο για την εκάστοτε περίσταση,
οίκημα εντός των ορίων του δήμου.
3. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει νόμιμα εφόσον έχει απαρτία. Προϋπόθεση
της απαρτίας είναι να έχουν κληθεί νόμιμα, έγκαιρα και κανονικά όλα τα μέλη του οργάνου
για να μετάσχουν στη συνεδρίαση. Η έλλειψη ή η μη έγκαιρη κλήση θεραπεύονται μόνον με
την προσέλευση και τη συμμετοχή στη συνεδρίαση του μη κληθέντος.
4. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης έχει απαρτία όταν τα παρόντα είναι περισσότερα από
τα απόντα μέλη της.
5. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη
εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.
6. Ο πρόεδρος της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κηρύσσει την έναρξη και την λήξη
των εργασιών της, τις οποίες και διευθύνει, φροντίζοντας να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα
μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της. Έχει επίσης την ευθύνη τήρησης των πρακτικών των
συνεδριάσεων. Η αδικαιολόγητη παράλειψη του προέδρου να συγκαλέσει για δύο (2)
συνεχόμενες φορές την επιτροπή διαβούλευσης αποτελεί σοβαρή παράλειψη καθήκοντος.
Τον πρόεδρο είναι δυνατό να επικουρεί στα καθήκοντά του τριμελής γραμματεία που
εκλέγεται από τα μέλη της επιτροπής.
7. Τα μέλη της επιτροπής οφείλουν να συμβάλλουν στην επιτυχία του σκοπού της επιτροπής
διαβούλευσης και να μετέχουν τόσο στις συνεδριάσεις της επιτροπής, όσο και στις
διαδικασίες που προηγούνται αυτής. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας τακτικού
4
ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΨ8-ΚΧΞ
μέλους από τρεις (3) συνεδριάσεις της επιτροπής διαβούλευσης ενημερώνεται το Δημοτικό
Συμβούλιο, ο Πρόεδρος του οποίου προβαίνει στην αντικατάστασή του με αναπληρωματικό
μέλος, με σχετική πράξη. Αν πρόκειται για τακτικό μέλος, θα πρέπει η απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου να είναι με πλειοψηφία δύο τρίτων του συνόλου των μελών του.
8. Τα μέλη της επιτροπής οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια και σεβασμό προς τους
άλλους στην διάρκεια των συνεδριάσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, ο πρόεδρος καλεί τον
εκτρεπόμενο να ανακαλέσει και, σε περίπτωση άρνησής του, του αφαιρεί τον λόγο.
9. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα της κατά συνείδηση γνώμης και ψήφου. Δικαιούνται επίσης
πρόσβασης στα πρακτικά και τα υλικά των προηγούμενων συνεδριάσεων, των έως τότε
φάσεων της διαδικασίας διαβούλευσης, αλλά και σχετικών αποφάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου και του Δημάρχου.
10. Η λειτουργία της επιτροπής διαβούλευσης έχει δημόσιο χαρακτήρα, ανάλογο με εκείνο
του δημοτικού συμβουλίου. Ο πρόεδρος της επιτροπής μπορεί να δίνει τον λόγο σε
παριστάμενους, ιδίως εάν πρόκειται για εκπροσώπους φορέων και δημότες που έχουν
συμμετάσχει σε ομάδες εργασίας της διαβούλευσης. Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται με
δική τους φροντίδα από την ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της διαβούλευσης
και του δήμου.
11. Κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων της επιτροπής, οι παρευρισκόμενοι στο ακροατήριο
δεν επιτρέπεται να δυσχεραίνουν ή να παρακωλύουν τις εργασίες της. Σε τέτοιες περιπτώσεις,
ο πρόεδρος μπορεί κατόπιν συστάσεως να αποβάλλει οποιονδήποτε διαταράσσει ή
παρακωλύει την συνεδρίαση ή ακόμη και να διατάξει την εκκένωση της αίθουσας από το
ακροατήριο ή την διακοπή της συνεδρίασης.
12. Τέλος, παρέχονται διευκολύνσεις στους δημοσιογράφους και τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης.
Άρθρο 6
Διαδικασία λειτουργίας –Λήψη αποφάσεων
1. Στην διάθεση της επιτροπής τίθενται σύντομες εισηγήσεις και άλλα υλικά τεκμηρίωσης. Οι σύντομες
εισηγήσεις, τις οποίες κάνουν μέλη της επιτροπής που ορίζονται από τον πρόεδρό της ή μέλη του
διαβιβάζοντος οργάνου (δημοτικό συμβούλιο, δημοτικές επιτροπές, συμβούλια δημοτικών ή τοπικών
κοινοτήτων), αναφέρονται στο σκεπτικό του εισαγόμενου ζητήματος, στη διαδικασία διαβούλευσης που
ακολουθήθηκε και στις διαφορετικές απόψεις που εκφράστηκαν.
2. Τα λοιπά υλικά τεκμηρίωσης περιλαμβάνουν παράγωγα ομάδων εργασίας μελών της επιτροπής,
παρατηρήσεις δημοτών ή κατοίκων σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, σχετικές μελέτες κλπ. Τα υλικά
αυτά είτε έχουν προκύψει από προηγούμενες διαδικασίες διαβούλευσης είτε διαβιβάζονται απ’ ευθείας από
το δημοτικό συμβούλιο και την δημοτική αρχή, ως σχέδια προς εξέταση και διερεύνηση.
3. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση μεταξύ των μελών της, τα οποία
τάσσονται υπέρ μίας ή άλλης διαμορφωθείσας εισήγησης συνολικά και τοποθετούνται υπέρ ή κατά των
προταθεισών τροποποιήσεων ή προσθηκών.
4. Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία για κάθε θέμα ξεχωριστά, κατά την
5
ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΨ8-ΚΧΞ
οποία καλούνται τα μέλη της ονομαστικά και τάσσονται υπέρ ή κατά. Γνωμοδοτήσεις ή άλλες αποφάσεις
της επιτροπής, που λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία όπου δεν το επιτάσσει ο νόμος, είναι άκυρες.
5. Τα μέλη της επιτροπής έχουν το δικαίωμα να θέσουν ζήτημα διαδικασίας, εάν πιστεύουν ότι υπάρχει
ζήτημα πληρότητας ή ακρίβειας των στοιχείων που παρουσιάζονται στην επιτροπή ή εάν, κατά την γνώμη
τους, παραβιάζεται ο κανονισμός λειτουργίας από τον πρόεδρο ή άλλο μέλος της επιτροπής. Επ’ αυτού
καλείται να αποφανθεί η ίδια η επιτροπή, αμελλητί και χωρίς εκτεταμένες αγορεύσεις..
Άρθρο 7
Πρακτικά συνεδριάσεων – Δημοσιότητα αποφάσεων
1. Στη συνεδρίαση της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, όπως και στην περίπτωση ματαίωσής της,
τηρούνται πρακτικά. Στα πρακτικά καταχωρούνται οι συζητήσεις, οι γνώμες που διατυπώνονται, οι
ψηφοφορίες, οι αποφάσεις και οι μειοψηφούσες θέσεις για κάθε θέμα.
2. Τα πρακτικά τηρούνται συνοπτικά με τη βοήθεια δημοτικού υπαλλήλου που ορίζεται για τον σκοπό
αυτό ως “πρακτικογράφος”. Στο τέλος της συνεδρίασης, τα συνοπτικά πρακτικά διαβάζονται και, κατόπιν
τυχόν διορθώσεων, υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετέχουν στη συνεδρίαση. Η άρνηση υπογραφής
από μέλος της επιτροπής και η αιτία αυτής αναφέρονται στα πρακτικά, αφού προηγουμένως το αρνηθέν να
υπογράψει μέλος καταθέσει εγγράφως τους λόγους της άρνησής του. Η μη υπογραφή των πρακτικών δεν
επηρεάζει το κύρος της απόφασης. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων καταχωρούνται εντός τριών
εργάσιμων ημερών και με τη φροντίδα του προέδρου της επιτροπής στην ιστοσελίδα της διαβούλευσης του
δήμου.
3. Είναι επίσης δυνατόν οι συνεδριάσεις της επιτροπής να καταγράφονται με την βοήθεια συσκευής
μαγνητοφώνησης ή βιντεοσκόπησης και κατόπιν να αναρτώνται ως ψηφιακά αρχεία στην ιστοσελίδα της
διαβούλευσης.
Άρθρο 8
Υποστήριξη δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης
1. Ο Δήμος και οι υπηρεσίες του, παρέχουν διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του
έργου της επιτροπής και της όλης διαδικασίας διαβούλευσης. Ενδεικτικά αναφέρονται οι
εξής εργασίες: προετοιμασία και οργάνωση συνεδριάσεων, τήρηση πρακτικών, παραγωγή,
διεκπεραίωση, διαχείριση καιδημοσιοποίηση εγγράφων, τήρηση αρχείου αποφάσεων
επιτροπής, προετοιμασία προπαρασκευαστικών συναντήσεων, τήρηση πρωτοκόλλου κλπ.
2. Η αρμόδια δημοτική υπηρεσία ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πολίτες για τον
σκοπό και τα θέματα της διαβούλευσης και για τις εργασίες της επιτροπής, είτε μέσω της
ιστοσελίδας διαβούλευσης είτε προφορικά. Σε περίπτωση που πολίτες καταθέτουν γραπτές
αναφορές και ερωτήματα σχετικά με τις αρμοδιότητες της επιτροπής, τα προωθεί στον
πρόεδρό της και φροντίζει ώστε οι απαντήσεις να δίνονται εντός τριάντα (30) ημερών.
3. Η δημοτική αρχή δύναται να παραχωρήσει στην επιτροπή γραφείο ή άλλους χώρους σε
κτίριο της έδρας του δήμου για την αποτελεσματική λειτουργία της επιτροπής.
Άρθρο 9
Ισχύς – τροποποίηση κανονισμού
1. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από την ημερομηνία ψήφισής του από
το Δημοτικό Συμβούλιο. Στα θέματα, που δεν ρυθμίζονται από αυτόν εφαρμόζονται οι
6
ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΨ8-ΚΧΞ
διατάξεις του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, οι αντίστοιχοι κανόνες του κανονισμού
λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη.
2. Η τροποποίηση του παρόντος κανονισμού γίνεται κατόπιν αποφάσεως του
δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνόλου
των μελών του.
Τέλος ο κ. Πρόεδρος προτείνει τη λήψη της σχετικής απόφασης
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου , τις διατάξεις των άρθρων 63 & 76
του Ν. 3852/2010 και την αριθμ. 3/27-06-2011 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α) Ψηφίζει τον Κανονισμό Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ο οποίος
έχει ως εξής :
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής – σκοπός
Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη
συμμετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση των πορισμάτων της
διαβούλευσης στα αρμόδια όργανα του Δήμου.
Η διαβούλευση έχει ως σκοπό να δώσει την δυνατότητα στα μέλη της Δημοτικής
Επιτροπής Διαβούλευσης να εκφράσουν τις απόψεις τους επί συγκεκριμένων
ζητημάτων και μέτρων έτσι ώστε, ιδίως, η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης να
διαμορφώσει ολοκληρωμένη άποψη για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, κατά
την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.
Άρθρο 2
Συγκρότηση - Σύνθεση της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης
4. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από 50 μέλη, τα οποία ορίζονται
από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Εξ αυτών, τα τρία τέταρτα (3/4) είναι
εκπρόσωποι φορέων της τοπικής κοινωνίας και το ένα τέταρτο (1/4) δημότες
εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο
δήμαρχος ή ο οριζόμενος με απόφαση δημάρχου αντιδήμαρχος.
5. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα
δυόμιση έτη. Ειδικά για την περίοδο 2011-2014, η θητεία της πρώτης δημοτικής
επιτροπής διαβούλευσης δεν θα υπερβαίνει τα δύο έτη, σύμφωνα με το άρθρο 282
παρ. 16 του Ν.3852/2010
6. Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη.
Άρθρο 3
Έργο - Αρμοδιότητες
7
ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΨ8-ΚΧΞ
1. Το έργο της επιτροπής υπηρετεί τους σκοπούς του νέου θεσμού της δημοτικής
διαβούλευσης και εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και της διαδικασίας της,
όπως αυτές περιγράφονται στον σχετικό οδηγό δημοτικής διαβούλευσης.
2. Ειδικότερα, η επιτροπή δημοτικής διαβούλευσης έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα
προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα
του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε
αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και
διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των
δυνατοτήτων αυτών.
δ) Διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα
αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Δ.Κ.Κ.
Άρθρο 4
Σύγκληση της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης
1. Των εργασιών της επιτροπής προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος που ορίζει ο
δήμαρχος.
2. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του
προέδρου της:
α) υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του
προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης,
β) τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες, για άλλα θέματα που έχουν τεθεί υπό
διαβούλευση από το Δημοτικό συμβούλιο και την Δημοτική Αρχή και εισάγονται στην
επιτροπή προς συζήτηση και γνωμοδότηση,
γ) όποτε το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών της με
γραπτή αίτηση, όπου αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα και τα μέλη της επιτροπής, που
υπέβαλλαν την αίτηση και εισηγούνται τα θέματα,
δ) όποτε υπάρχουν κατεπείγουσες περιπτώσεις, οι οποίες δικαιολογούν την άμεση σύγκληση
της επιτροπής.
3. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη της επιτροπής (τακτικά και αναπληρωματικά) με
έντυπο, ηλεκτρονικό ή κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη
συνεδρίαση. Περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της
συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισηγήσεις επί των υπό συζήτηση θεμάτων, σύμφωνα με το
άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού. Η πρόσκληση δημοσιεύεται επίσης στην ιστοσελίδα του
δήμου και της διαβούλευσης.
4. Στις κατεπείγουσες περιπτώσεις η πρόσκληση μπορεί να γνωστοποιηθεί ή να επιδοθεί την
ημέρα της συνεδρίασης και αναφέρει τον λόγο της συνεδρίασης. Πριν από τη συζήτηση, η
επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.
8
ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΨ8-ΚΧΞ
5. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους για την συμμετοχή του σε
προγραμματισμένη συνεδρίαση, οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα τον πρόεδρο της επιτροπής,
προκειμένου να προσκληθεί και να συμμετάσχει το αναπληρωματικό μέλος.
6. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής είναι δυνατό να καλούνται να συμμετέχουν χωρίς
δικαίωμα ψήφου και οι εξής: ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, οι επικεφαλής των
δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο και κατά περίπτωση,
εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών και περιφερειακών αρχών, καθώς και εκπρόσωποι τοπικών
οργανώσεων πολιτικών κομμάτων.
7. Ένα θέμα μπορεί να επανεισαχθεί στην επιτροπή προς συζήτηση αφού παρέλθουν έξι (6)
μήνες τουλάχιστον από την ολοκλήρωση της διαδικασίας την προηγούμενη φορά που το θέμα
αυτό τέθηκε σε διαβούλευση.
Άρθρο 5
Τόπος συνεδρίασης – Απαρτία - Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών – Δημοσιότητα.
1. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής διαβούλευσης είναι δημόσιες και πραγματοποιούνται στο
κτίριο του Δημαρχείου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου.
2. Είναι όμως δυνατό η επιτροπή διαβούλευσης να αποφασίσει, με εισήγηση του προέδρου
της και πλειοψηφία του συνόλου των μελών της, την διεξαγωγή κάποιων συνεδριάσεών της
σε διαφορετικές περιοχές του δήμου ή σε άλλο, κατάλληλο για την εκάστοτε περίσταση,
οίκημα εντός των ορίων του δήμου.
3. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει νόμιμα εφόσον έχει απαρτία. Προϋπόθεση
της απαρτίας είναι να έχουν κληθεί νόμιμα, έγκαιρα και κανονικά όλα τα μέλη του οργάνου
για να μετάσχουν στη συνεδρίαση. Η έλλειψη ή η μη έγκαιρη κλήση θεραπεύονται μόνον με
την προσέλευση και τη συμμετοχή στη συνεδρίαση του μη κληθέντος.
4. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης έχει απαρτία όταν τα παρόντα είναι περισσότερα από
τα απόντα μέλη της.
5. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη
εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.
6. Ο πρόεδρος της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κηρύσσει την έναρξη και την λήξη
των εργασιών της, τις οποίες και διευθύνει, φροντίζοντας να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα
μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της. Έχει επίσης την ευθύνη τήρησης των πρακτικών των
συνεδριάσεων. Η αδικαιολόγητη παράλειψη του προέδρου να συγκαλέσει για δύο (2)
συνεχόμενες φορές την επιτροπή διαβούλευσης αποτελεί σοβαρή παράλειψη καθήκοντος.
Τον πρόεδρο είναι δυνατό να επικουρεί στα καθήκοντά του τριμελής γραμματεία που
εκλέγεται από τα μέλη της επιτροπής.
7. Τα μέλη της επιτροπής οφείλουν να συμβάλλουν στην επιτυχία του σκοπού της επιτροπής
διαβούλευσης και να μετέχουν τόσο στις συνεδριάσεις της επιτροπής, όσο και στις
διαδικασίες που προηγούνται αυτής. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας τακτικού
μέλους από τρεις (3) συνεδριάσεις της επιτροπής διαβούλευσης ενημερώνεται το Δημοτικό
Συμβούλιο, ο Πρόεδρος του οποίου προβαίνει στην αντικατάστασή του με αναπληρωματικό
9
ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΨ8-ΚΧΞ
μέλος, με σχετική πράξη. Αν πρόκειται για τακτικό μέλος, θα πρέπει η απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου να είναι με πλειοψηφία δύο τρίτων του συνόλου των μελών του.
8. Τα μέλη της επιτροπής οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια και σεβασμό προς τους
άλλους στην διάρκεια των συνεδριάσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, ο πρόεδρος καλεί τον
εκτρεπόμενο να ανακαλέσει και, σε περίπτωση άρνησής του, του αφαιρεί τον λόγο.
9. Τα μέλη έχουν το δικαίωμα της κατά συνείδηση γνώμης και ψήφου. Δικαιούνται επίσης
πρόσβασης στα πρακτικά και τα υλικά των προηγούμενων συνεδριάσεων, των έως τότε
φάσεων της διαδικασίας διαβούλευσης, αλλά και σχετικών αποφάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου και του Δημάρχου.
10. Η λειτουργία της επιτροπής διαβούλευσης έχει δημόσιο χαρακτήρα, ανάλογο με εκείνο
του δημοτικού συμβουλίου. Ο πρόεδρος της επιτροπής μπορεί να δίνει τον λόγο σε
παριστάμενους, ιδίως εάν πρόκειται για εκπροσώπους φορέων και δημότες που έχουν
συμμετάσχει σε ομάδες εργασίας της διαβούλευσης. Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται με
δική τους φροντίδα από την ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της διαβούλευσης
και του δήμου.
11. Κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων της επιτροπής, οι παρευρισκόμενοι στο ακροατήριο
δεν επιτρέπεται να δυσχεραίνουν ή να παρακωλύουν τις εργασίες της. Σε τέτοιες περιπτώσεις,
ο πρόεδρος μπορεί κατόπιν συστάσεως να αποβάλλει οποιονδήποτε διαταράσσει ή
παρακωλύει την συνεδρίαση ή ακόμη και να διατάξει την εκκένωση της αίθουσας από το
ακροατήριο ή την διακοπή της συνεδρίασης.
12. Τέλος, παρέχονται διευκολύνσεις στους δημοσιογράφους και τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης.
Άρθρο 6
Διαδικασία λειτουργίας –Λήψη αποφάσεων
1. Στην διάθεση της επιτροπής τίθενται σύντομες εισηγήσεις και άλλα υλικά τεκμηρίωσης. Οι σύντομες
εισηγήσεις, τις οποίες κάνουν μέλη της επιτροπής που ορίζονται από τον πρόεδρό της ή μέλη του
διαβιβάζοντος οργάνου (δημοτικό συμβούλιο, δημοτικές επιτροπές, συμβούλια δημοτικών ή τοπικών
κοινοτήτων), αναφέρονται στο σκεπτικό του εισαγόμενου ζητήματος, στη διαδικασία διαβούλευσης που
ακολουθήθηκε και στις διαφορετικές απόψεις που εκφράστηκαν.
2. Τα λοιπά υλικά τεκμηρίωσης περιλαμβάνουν παράγωγα ομάδων εργασίας μελών της επιτροπής,
παρατηρήσεις δημοτών ή κατοίκων σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, σχετικές μελέτες κλπ. Τα υλικά
αυτά είτε έχουν προκύψει από προηγούμενες διαδικασίες διαβούλευσης είτε διαβιβάζονται απ’ ευθείας από
το δημοτικό συμβούλιο και την δημοτική αρχή, ως σχέδια προς εξέταση και διερεύνηση.
3. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση μεταξύ των μελών της, τα οποία
τάσσονται υπέρ μίας ή άλλης διαμορφωθείσας εισήγησης συνολικά και τοποθετούνται υπέρ ή κατά των
προταθεισών τροποποιήσεων ή προσθηκών.
4. Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία για κάθε θέμα ξεχωριστά, κατά την
οποία καλούνται τα μέλη της ονομαστικά και τάσσονται υπέρ ή κατά. Γνωμοδοτήσεις ή άλλες αποφάσεις
της επιτροπής, που λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία όπου δεν το επιτάσσει ο νόμος, είναι άκυρες.
10
ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΨ8-ΚΧΞ
5. Τα μέλη της επιτροπής έχουν το δικαίωμα να θέσουν ζήτημα διαδικασίας, εάν πιστεύουν ότι υπάρχει
ζήτημα πληρότητας ή ακρίβειας των στοιχείων που παρουσιάζονται στην επιτροπή ή εάν, κατά την γνώμη
τους, παραβιάζεται ο κανονισμός λειτουργίας από τον πρόεδρο ή άλλο μέλος της επιτροπής. Επ’ αυτού
καλείται να αποφανθεί η ίδια η επιτροπή, αμελλητί και χωρίς εκτεταμένες αγορεύσεις..
Άρθρο 7
Πρακτικά συνεδριάσεων – Δημοσιότητα αποφάσεων
1. Στη συνεδρίαση της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, όπως και στην περίπτωση ματαίωσής της,
τηρούνται πρακτικά. Στα πρακτικά καταχωρούνται οι συζητήσεις, οι γνώμες που διατυπώνονται, οι
ψηφοφορίες, οι αποφάσεις και οι μειοψηφούσες θέσεις για κάθε θέμα.
2. Τα πρακτικά τηρούνται συνοπτικά με τη βοήθεια δημοτικού υπαλλήλου που ορίζεται για τον σκοπό
αυτό ως “πρακτικογράφος”. Στο τέλος της συνεδρίασης, τα συνοπτικά πρακτικά διαβάζονται και, κατόπιν
τυχόν διορθώσεων, υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετέχουν στη συνεδρίαση. Η άρνηση υπογραφής
από μέλος της επιτροπής και η αιτία αυτής αναφέρονται στα πρακτικά, αφού προηγουμένως το αρνηθέν να
υπογράψει μέλος καταθέσει εγγράφως τους λόγους της άρνησής του. Η μη υπογραφή των πρακτικών δεν
επηρεάζει το κύρος της απόφασης. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων καταχωρούνται εντός τριών
εργάσιμων ημερών και με τη φροντίδα του προέδρου της επιτροπής στην ιστοσελίδα της διαβούλευσης του
δήμου.
3. Είναι επίσης δυνατόν οι συνεδριάσεις της επιτροπής να καταγράφονται με την βοήθεια συσκευής
μαγνητοφώνησης ή βιντεοσκόπησης και κατόπιν να αναρτώνται ως ψηφιακά αρχεία στην ιστοσελίδα της
διαβούλευσης.
Άρθρο 8
Υποστήριξη δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης
1. Ο Δήμος και οι υπηρεσίες του, παρέχουν διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του
έργου της επιτροπής και της όλης διαδικασίας διαβούλευσης. Ενδεικτικά αναφέρονται οι
εξής εργασίες: προετοιμασία και οργάνωση συνεδριάσεων, τήρηση πρακτικών, παραγωγή,
διεκπεραίωση, διαχείριση καιδημοσιοποίηση εγγράφων, τήρηση αρχείου αποφάσεων
επιτροπής, προετοιμασία προπαρασκευαστικών συναντήσεων, τήρηση πρωτοκόλλου κλπ.
2. Η αρμόδια δημοτική υπηρεσία ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πολίτες για τον
σκοπό και τα θέματα της διαβούλευσης και για τις εργασίες της επιτροπής, είτε μέσω της
ιστοσελίδας διαβούλευσης είτε προφορικά. Σε περίπτωση που πολίτες καταθέτουν γραπτές
αναφορές και ερωτήματα σχετικά με τις αρμοδιότητες της επιτροπής, τα προωθεί στον
πρόεδρό της και φροντίζει ώστε οι απαντήσεις να δίνονται εντός τριάντα (30) ημερών.
3. Η δημοτική αρχή δύναται να παραχωρήσει στην επιτροπή γραφείο ή άλλους χώρους σε
κτίριο της έδρας του δήμου για την αποτελεσματική λειτουργία της επιτροπής.
Άρθρο 9
Ισχύς – τροποποίηση κανονισμού
1. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από την ημερομηνία ψήφισής του από
το Δημοτικό Συμβούλιο. Στα θέματα, που δεν ρυθμίζονται από αυτόν εφαρμόζονται οι
11
ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΨ8-ΚΧΞ
διατάξεις του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, οι αντίστοιχοι κανόνες του κανονισμού
λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη.
2. Η τροποποίηση του παρόντος κανονισμού γίνεται κατόπιν αποφάσεως του
δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνόλου
των μελών του.
Β) Τις παραπέρα ενέργειες αναθέτει στον κ. Δήμαρχο.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Τοπαλλιανίδης Βασίλειος, Τραβασάρος Αθανάσιος
και Αγγελοπούλου Παναγιώτα ψήφισαν κατά. Δεν έκαναν αιτιολόγηση ψήφου
μετά την ψηφοφορία.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ντούρος Παναγιώτης
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ελευθεριάδης Παντελής
ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
Αγγελοπούλου Παναγιώτα, Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης, Βρεττός Μιχάλης, Βρεττός
Σπύρος, Γκίκας Παναγιώτης, Γκίκας Χρήστος, Γρηγοριάδης Ευστάθιος, Γρηγοριάδης
Παναγιώτης, Ελευθεριάδης Στυλιανός, Καλάργαλης Ιωάννης, Κατσανδρής Ιωάννης,
Κόνταρης Χρύσανθος, Κοπαλάς Σταύρος, Κορνιλάκης Παναγιώτης, Λαζάρου Βασίλειος,
Μίχας Ιωάννης, Μπράχου Αναστασία, Ξαγοράρης Νικόλαος, Οικονόμου Ευθύμιος, Παντελιά
Εύη, Πετάκος Γεώργιος, Πολυμενέας Παναγιώτης, Σαββίδη Κυριακή, Σαββίδης
Κωνσταντίνος, Τοπαλλιανίδης Βασίλειος, Τραβασάρος Αθανάσιος, Φυτάς Αθανάσιος,
Χαραλαμπίδης Θεόδωρος, Χαριτίδη Μαρία, Χριστοπούλου Σοφία, Χωριανόπουλος
Κωνσταντίνος
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΝΤΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
...

0 σχόλια στο Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Δημοσίευση σχολίου