Αγνώριστα τα ΤΑΞΙ, μόνο σε εταιρείες θα χορηγούνται άδειες

Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2011


Υποχρεωτικά... τηλεόραση και διαδίκτυο στα νέα οχήματα - Μεταβατική περίοδος 3 χρόνια για τους τωρινούς κατόχους  
Ανοίγει ο δρόμος και για 9θέσια οχήματα    Μόνο σε εταιρείες, ΕΠΕ ή Α.Ε. που θα συσταθούν για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών θα χορηγούνται άδειες κυκλοφορίας ταξί σύμφωνα με το προσχέδιο νόμου που πέρασε από το υπουργικό συμβούλιο. Θα έχουν διάρκεια τρία χρόνια και θα είναι αμεταβίβαστες, ενώ οι οδηγοί των ταξί θα περνούν από εξετάσεις για να πάρουν το δίπλωμα. Παράβολο μαμούθ που φτάνει έως και τις 40.000 ευρώ προβλέπει το σχέδιο νόμου γεγονός που καθιστά την ενασχόληση με...
τα ταξί, δραστηριότητα μόνο για τους έχοντες.

Τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας θα είναι:
►Αίτηση.
►Παράβολο υπέρ Δημοσίου από 15.000 έως 40.000 ευρώ για οχήματα και 5.000 για μοτοσικλέτα. Για κάθε επόμενο αυτοκίνητο το παράβολο για την Α.Π.Υ ορίζεται στο 80% της αξίας του αρχικού παραβόλου και για κάθε επόμενη Μοτοσικλετα Δ.Χ στο 20% της του παραβόλου. Για την ανανέωση της άδειας το παράβολο ορίζεται σε διακόσια ευρώ ανά αυτοκίνητο και είκοσι ευρώ ανά μοτοσυκλέτα.
►ΦΕΚ δημοσίευσης καταστατικού και τυχόν τροποποιήσεων αυτού.
►Πιστοποιητικά ότι δεν τελούν η εταιρεία και οι εταίροι της σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία για τα παραπάνω.
►ΦΕΚ με τη δημοσίευση της συγκρότησης σε σώμα του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου και του διορισμού Διευθύνοντος Συμβούλου, εάν πρόκειται για ΑΕ.
► Αποσπάσματα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 11 του παρόντος νόμου (i) ο Διευθύνων Σύμβουλος ή μέλος τους Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας ή ο Διαχειριστής ΕΠΕ, (ii) ο Διαχειριστής της εταιρείας σε κάθε άλλη περίπτωση ή οποιοσδήποτε εκ των εταίρων.
►Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, αναλόγως, των εταίρων και του διαχειριστή για τις Ε.Π.Ε. ή του Διευθύνοντος Συμβούλου για τις Α.Ε., ή πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, ομοίως, των εταίρων και του διαχειριστή για τις Ε.Π.Ε. ή του Διευθύνοντος Συμβούλου για τις Α.Ε..
► Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας, του Διαχειριστή της Ε.Π.Ε. ή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Α.Ε
Με την "αγορά" άδειας θα χορηγείται και άδεια κυκλοφορίας οχήματος με την επιπλέον πληρωμή παραβόλου 5.000 ευρώ.
Για την άδεια κυκλοφορίας απαιτούνται εκ νέου:
► Αίτηση, με τα εργοστασιακά στοιχεία συγκεκριμένου αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας για τα οποίο ζητείται η άδεια κυκλοφορίας.
►Το παράβολο από 15-40.ευρώ για κάθε επόμενο όχημα και 5.000 για κάθε επόμενη μοτοσικλέτα.
► Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας.
► Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
► Αντίγραφο της άδειας.
►Αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων από την αρμόδια ΔΟΥ συμβάσεων μίσθωσης χώρων επαρκών για την στάθμευση, του συνόλου των οχημάτων τους εφόσον επιβάλλεται.
► Παράβολο υπέρ Δημοσίου 5.000 ευρώ για οχήματα και 1000 ευρώ για μοτοσυκλέτα. 

Φορολογικό παράθυρο για μεταβιβάσεις δίχως παράβολο
Σύμφωνα με το υπουργείο, τα οχήματα και οι μοτοσυκλέτες που θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά θα επιτρέπεται να μεταβιβάζονται κατά κυριότητα με την άδεια κυκλοφορίας τους, πάντα σε εταιρείες εφόσον καταβληθεί εκ νέου το παράβολο.
Βέβαια οι εταιρείες θα μπορούν να μετατρέπονται ή να συγχωνεύονται χωρίς να πληρώνουν το παράβολο υπέρ του Δημοσίου, όπως ξεκαθαρίζει το νομοσχέδιο, δίνοντας κίνητρο για μεταβίβαση άδειας μέσω συγχώνευσης της εταιρείας και χωρίς πληρωμή παραβόλου.
Ουσιαστικά δηλαδή οι άδειες κυκλοφορίας οχημάτων θα είναι μεταβιβάσιμες και χωρίς κόστος. 

Μεταβατική περίοδος 3 χρόνια για τους κατόχους άδειας
Σύμφωνα με το υπουργείο οι κάτοχοι άδειας ταξί θα θεωρούνται πάροχοι υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών για μεταβατική περίοδο τριών ετών, από την έναρξη ισχύος του νόμου. Οι κάτοχοι αδειών ταξί και οι νυν οδηγοί ταξί θα χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ μέσα από πρόγραμμα ύψους 50.000.000 ευρώ, με ποσό έως 100.000 ευρώ ανά άδεια για αγορά νέου οχήματος και την αναβάθμιση του υπάρχοντος. Παράλληλα προαναγγέλθηκαν φορολογικά κίνητρα φορολογικά κίνητρα για όσους έχουν άδεια από 3-7 χρόνια. 

Με... ψυχοσωματικά τέστ η άδεια οδήγησης
Προαπαιτούμενο για την χορήγηση άδειας ΤΑΞΙ θα είναι ο οδηγός να έχει περάσει ιατρική και ψυχοσωματική εξέταση. Αναλυτικότερα θα πρέπει:
 • να έχει ηλικία από 21 έως 67 ετών για τα αυτοκίνητα και 21 έως 50 ετών για τις μοτοσυκλέτες.
 • να µην υπηρετεί µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δηµόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. 
 • να µην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άµεσα ασφαλισµένος από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταµείο ή από το Δηµόσιο.
 • να µην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για ένα από τα αδικήματα του άρθρου 7 παρ. 1 του παρόντος, µε την επιφύλαξη του άρθρου 14 παρ. 2 δ του Π.Δ. 243/1987 και Π.Δ. 244/1987.
 • να έχει επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας, εφόσον δεν είναι έλληνας υπήκοος και στοιχειώδη δυνατότητα επικοινωνίας στην Αγγλική.
 • να είναι απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής (εσωτερικού ή εξωτερικού).
 • να έχει περάσει επιτυχώς την προβλεπόμενη ιατρική και ψυχοσωματική εξέταση ή να έχει λάβει πιστοποίηση γνώσεων και παρακολούθησης του ειδικού σεμιναρίου αναλόγως υποψηφίων Οδηγών ΕΔΧ αυτοκινήτων ή Μοτοσικλετών Δ.Χ.. 
H συμπεριφορά των οδηγών
Σύμφωνα με το προσχέδιο του νέου νόμου, οι οδηγοί ταξί δεν θα μπορούν πλέον: να επιλέγουν επιβάτες και διαδρομές, να σταματούν τη διαδρομή στη μέση, να ζητούν παραπάνω κόμιστρα και να μην συµµορφώνονται με τις υποδείξεις του επιβάτη ως προς τη διαδροµή και τον προορισµό.
Όσοι οδηγοί δεν ακολουθήσουν κάτι από τα παραπάνω θα αντιμετωπίζουν τα εξής πρόστιμα: για πρώτη φορά τετρακόσια ευρώ, για δεύτερη φορά επτακόσια ευρώ και για τρίτη φορά χίλια διακόσια ευρώ.
Πως θα είναι τα νέα ΤΑΞΙ
Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου τα νέα ΤΑΞΙ θα πρέπει
 1. να είναι καινούργια και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας κατηγορίας εκπομπών τουλάχιστον EURO V,
 2. να διαθέτουν τουλάχιστον τέσσερις κύριες πόρτες,
 3. να διαθέτουν πέντε θέσεις, μαζί με του οδηγού,
 4. να έχουν ελάχιστο μήκος μεταξονίου η μήκος αμαξώματος το οποίο δεν έχει αποφασιστεί,
 5. να είναι εφοδιασμένα με συστήματα κλιματισμού, τηλεόρασης και πρόσβασης στο διαδίκτυο,
 6. να εξασφαλίζουν τη δυνατότητα μεταφοράς αποσκευών σε ειδικό για το σκοπό αυτόν χώρο,
 7. να είναι εφοδιασμένα, κατά τις κείμενες διατάξεις, με δελτίο τεχνικού ελέγχου και κάρτα ελέγχου καυσαερίων σε ισχύ.
Θα έχουν πινακίδα στο πλάι με τα στοιχεία του αυτοκινήτου, της  εταιρείας, του οδηγού και τα τιμολόγια που ισχύουν στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Έγχρωμη ειδική πινακίδα οροφής, οδηγό δρόμων, πλατειών και χάρτη της περιοχής λειτουργίας και κανονισμό λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ. 
Σχεδόν ποτέ δεν ανακαλείται η άδεια
Η άδεια παροχής υπηρεσιών μεταφοράς θα ανακαλείται εάν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή τελεσιδίκως ο διευθύνων σύμβουλος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας ή ο διαχειριστής ΕΠΕ και δεν αντικατασταθούν εντός δεκαπέντε  ημερών από την έκδοση της απόφασης για ένα από τα αδικήματα:
τέλεσης ή απόπειρας, συγκρότησης ή ένταξης ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση, παραχάραξης, κυκλοφορίας παραχαραγμένων νομισμάτων, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήμων, δωροδοκίας, ανθρωποκτονίας με πρόθεση, ληστείας, αρπαγής, βιασμού, κατάχρησης σε ασέλγεια, αποπλάνησης παιδιών, διευκόλυνσης ακολασίας άλλων, πορνογραφίας ανηλίκων, μαστροπείας, εκμετάλλευσης πόρνης, σωματεμπορίας, ασέλγειας με ανήλικο έναντι αμοιβής, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων, εμπορίας και χρήσης ναρκωτικών, παράβασης των διατάξεων του νόμου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομης μεταφοράς λαθρομεταναστών, λιποταξίας, ανυποταξίας και παράνομης απασχόλησης εργαζομένων. 

Ο τιμοκατάλογος των ΤΑΞΙ
Το τιμολόγιο των νέων ΤΑΞΙ θα ορίζεται με απόφαση του υπουργού και θα περιλαμβάνει:
• το δικαίωμα εκκίνησης - σηµαία,
• το κόμιστρο διαδρομής (ανά χιλιόμετρο),
• την αποζημίωση αναμονής,
• το κόμιστρο ελάχιστης διαδρομής,
• ειδικές επιβαρύνσεις (για µεταφερόµενα αντικείμενα, ειδικό τέλος νυχτερινής εξυπηρέτησης, ειδικό τέλος εκκίνησης από σταθμούς, δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα, ειδικές εξυπηρετήσεις).

Του Γιώργου Καράμπελα από enet
...

0 σχόλια στο Αγνώριστα τα ΤΑΞΙ, μόνο σε εταιρείες θα χορηγούνται άδειες

Δημοσίευση σχολίου