Έχοντας υπόψιν …

Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2011


σδφγ

Κάθε απόφαση που παίρνει ένα όργανο, οφείλει να τη στηρίζει σε νόμο, Προεδρικό Διάταγμα,  υπουργική απόφαση ή γνωμοδοτήσεις ειδικών οργάνων, όπως το Νομικό Συμβούλιο του Κράτος, άλλα όργανα που γνωμοδοτούν και τέλος αποφάσεις δικαστηρίων, όπως Αρείου Πάγου, Συμβουλίου Επικρατείας κ.α. Σε περίπτωση που οι αποφάσεις αναφέρονται σε οικονομικά θέματα και ειδικότερα σε δαπάνες σημαντικές είναι οι αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Στη Δι@ύγεια  δημοσιεύτηκε η παρακάτω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που ψηφίστηκε στη συνεδρίαση της 1/11/2011 ως έκτακτο θέμα! Παρακολουθείστε τη συζήτηση.

Στις 9/11/2011 δημοσιεύτηκε στη Δι@ύγεια 45ΒΧΩΨ8-ΟΥ4
                 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση το 2ο θέμα εκτός της ημερήσιας
διάταξης αλλά κατεπείγον που αφορά στην ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 23%, για την εκπόνηση μελέτης και σύνταξη όλων των παραστατικών προκειμένου ο Δήμος να
ενταχθεί στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους
2011, σε βάρος του Κ.Α. 00-6142.006, για την ανωτέρω παροχή.
Μετά τα ανωτέρω προτείνει τη λήψη της σχετικής απόφασης.
ΘΕΜΑ: «Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, για την παροχή τεχνικής υποστήριξης για εκπόνηση προϋπολογισμού 2012, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2011.»
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση το 3ο θέμα εκτός της ημερήσιας
διάταξης αλλά κατεπείγον που αφορά στην ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 23%, για την παροχή τεχνικής υποστήριξης για εκπόνηση προϋπολογισμού 2012, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2011, σε βάρος του Κ.Α. 00-6142.006, για την ανωτέρω παροχή.
Μετά τα ανωτέρω προτείνει τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
αφού έλαβε υπόψη της το κατεπείγον του θέματος και την πρόταση του Προέδρου, άκουσε την εισήγηση
του κ. Προέδρου, είδε το σχετικό φάκελο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη:
  1. Την περ. γ’ της παρ. 2, του άρθρου 103, του Ν. 3463/2006.
  2.  Τις Διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 209, του Ν. 3463/2006.
  3. Τις Διατάξεις της παρ. 4, του άρθρου 209, του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
  4.  Τις Διατάξεις της παρ. 13, του άρθρου 20, του Ν.3731/2008.
  5.  Τις Διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995.
  6.  Τις Διατάξεις του άρθρου 58, του Ν. 3852/2010.
  7. Τις Διατάξεις του Π.Δ. 28/1980.
  8.  Την με αριθμ. 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
  9. Το με αριθμ. πρωτ. 5406/31-10-2011 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, που αφορά στην ανάγκη της παροχής τεχνικής υποστήριξης για εκπόνηση προϋπολογισμού 2012.
  10. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη προϋπολογισθείσα δαπάνη στον Κ.Α. 00-6142.006, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2011.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
με 6 ψήφους υπέρ και 1 κατά του κ. Ευθύμιου Οικονόμου
Α. Δέχεται το κατεπείγον του θέματος
Β. Ψηφίζει πίστωση ποσού 5.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %, για παροχή τεχνικής
υποστήριξης για εκπόνηση προϋπολογισμού 2012, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού
έτους 2011.
Το ποσό θα αντληθεί από τον Κ.Α. 00-6142.006, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2011.
Γ. Τις περαιτέρω ενέργειες αναθέτει στον κο Δήμαρχο.
δσφγδφγ
Όπως φαίνεται στις διατάξεις “έχοντας υπόψη” την ανάθεση έργου για τη σύνταξη του προϋπολογισμού βαφτίζουν  “παροχή τεχνικής υποστήριξης“.
Γιατί αυτό;
Το Ελεγκτικό Συνέδριο, Πράξη I Τμήματος 98/2009, αποφάνθηκε:
Καταβολή σε ιδιωτική εταιρεία αμοιβής για τη λογιστική υποστήριξη Δήμου, στο πλαίσιο εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος (σύνταξη απογραφής και ισολογισμού). Μη νόμιμη δαπάνη, καθόσον ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι η απόφαση απευθείας ανάθεσης εκδόθηκε μετά τη σύναψη της σύμβασης και την εκτέλεσή της, οι εργασίες αυτές όπως προκύπτει από τον Οργανισμό του Δήμου αφορούν σε αντικείμενο που ανάγεται ρητώς στα συνήθη καθήκοντα και αρμοδιότητες του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών αυτού. Τούτο, παρά το γεγονός ότι δεν υπηρετεί μόνιμο προσωπικό ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Οικονομικού, καθόσον η σχετική υποχρέωση για εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου εκκινεί προοδευτικά από το έτος 2000 (άρθρο 3 του π.δ. 315/1999, ΦΕΚ Α’ 302, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και κατέστη υποχρεωτική από 1ης Ιανουαρίου 2005 (Κ.Υ.Α. 20054604/1.2.2005, ΦΕΚ Β’ 163). Η διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 3613/2007, με την οποία προβλέπεται η δυνατότητα των Δήμων να αναθέτουν σε εξωτερικούς συνεργάτες ή λογιστικά γραφεία την οργάνωση και υποστήριξη των λογιστικών και οικονομικών υπηρεσιών τους, τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών τους, καθώς και τη διεξαγωγή των απαραίτητων εργασιών για την εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου, πέραν του ότι δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής στην προκειμένη περίπτωση, καθόσον τέθηκε σε ισχύ στις 23.11.2007, ήτοι μετά τη διενέργεια της εν λόγω δαπάνης και την υπογραφή της οικείας σύμβασης (άρθρο 31 του ν. 3613/2007, Α’ 263), περαιτέρω, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνευθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνει δεκτό ότι επιτρέπει την ανάθεση εργασιών σε εξωτερικούς συνεργάτες λόγω της μη στελέχωσης της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου από υπαλλήλους, εφόσον η έλλειψη αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας.
Στο δήμο Αχαρνών υπηρετούν 1 υπάλληλος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και 11 υπάλληλοι τεχνολογικής εκπαίδευσης  με οικονομικές σπουδές.
Κατά τον αρμόδιο αντιδήμαρχο δεν είναι ικανοί να συντάξουν προϋπολογισμό. Όπως ακούγεται να λέει ο αντιδήμαρχος ο προϋπολογισμός έγινε το Μάιο και από τότε έγιναν πέντε αναμορφώσεις. Μήπως τεχνική υποστήριξη έκανε για το 2011 αυτός που αναφέρθηκε ότι προορίζεται να να δώσει τεχνική βοήθεια (“συντάξει”)  τον προϋπολογισμό του 2012;
Στον κωδικό 00-6142.006 ποιος πρότεινε το ποσό των 20.000€ για” Δαπάνες κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων & αποτελεσμάτων”; Γνώριζαν από πριν ότι θα χρειαστεί τεχνική υποστήριξη; Μήπως και στο παρελθόν υπήρχε από το ίδιο άτομο τεχνική υποστήριξη;
Αν ήταν γνωστή η ανεπάρκεια του προσωπικού στη σύνταξη του προϋπολογισμού δεν έπρεπε να πάρει ειδικό συνεργάτη, ειδικό σύμβουλο ή ειδικό επιστήμονα οικονομολόγο; Χρειαζόταν ο δήμαρχος ειδικό σύμβουλο πολιτικό μηχανικό ή περιβαλλοντολόγο ή σχεδιάστρια;
Κατά πληροφορίες ήδη ασχολείται με τον προϋπολογισμό συνεργάτης του λογιστή στον οποίο είπαν  ότι θα ανατεθεί η τεχνική υποστήριξη! Πρώτα γίνεται η δουλειά και έπειτα γίνεται η ανάθεση!
Αν υποτεθεί ο τι θα γίνει αυτή την εποχή θα γίνει η ανάθεση μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου θα πρέπει να περάσει από το δημοτικό συμβούλιο. Σε ένα μήνα οι αμοιβή των 5000 € μήπως είναι μεγάλη;

Μάγος δεν είμαι, αλλά από την πάρεδρο του Ελεγκτικού  Συνεδρίου δύσκολα θα εγκριθεί η δαπάνη.

...

0 σχόλια στο Έχοντας υπόψιν …

Δημοσίευση σχολίου