Η Επιτροπή Διαβούλευσης επιτέλους συνεδρίασε!!

Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2011

Δ.Σ.Ενημερωτικά μερικά λόγια για την Επιτροπή Διαβούλευσης και το ρόλο της.
Άρθρο 76
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης1. Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης μπορεί να συγκροτηθεί και σε μικρότερους δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) δημότες.
Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος που ορίζει ο δήμαρχος με απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.
2. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.

β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..

Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προ τάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.

3. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προ σχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. Η γραμματειακή υποστήριξη της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες του δήμου και τηρούνται πρακτικά. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση. Στην εισήγησή της αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται.

4. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να ψηφίζει σχετικό κανονισμό διαβούλευσης, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη συμμετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο του δήμου.

Μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2011 υποβλήθηκαν αιτήσεις από φορείς και δημότες.

Με την αρ. 83/2011 απόφασή του το δημοτικό συμβούλιο συγκρότησε την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.

Απόφαση 83/2011. Συγκρότηση Επιτροπή διαβούλευσης

Στην απόφαση αυτή να σχολιάσω μερικά σημεία

Να σημειώσω ότι στις αιτήσεις κάποιοι δυστυχώς δεν έχουν ορίσει έναν εκπρόσωπο τους. Τους έχουμε ειδοποιήσει εάν συμφωνεί και το Σώμα, ορίζουμε ότι ο σύλλογος θα εκπροσωπηθεί και θα πάρουμε τον εκπρόσωπο εκ των υστέρων. Το Σώμα έκανε αποδεκτή την πρόταση αυτή.
Οι φορείς που υπέβαλαν αιτήσεις για να συμμετάσχουν στην Δημοτική Επιτροπή διαβούλευσης είναι οι κάτωθι:

Στον κατάλογο των μελών της Επιτροπής Διαβούλευσης περιέχονται και φορείς που δεν έχουν κάνει αίτηση:Οι τελευταίοι φορείς είναι ο Ανθοκομικός Συνεταιρισμός που είναι μέλος ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Παναγιώτης Ντούρος.

Η Εύξεινου Πόλη είναι ο φορέας που Γενικός Διευθυντής της είναι ο γενικός γραμματέας του δήμου Νικόλαος Κρημνιανιώτης.

Αυτούς τους φορείς το δημοτικό συμβούλιο εξαίρεσε από τον κανόνα της υποβολής αίτησης για συμμετοχή στην Επιτροπή Διαβούλευσης!

Το δημοτικό συμβούλιο με τη 224/2011 απόφασή του ψήφισε τον κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Διαβούλευσης με βάση το σχέδιο της ΕΕΤΑΑ, (κλικ εδώ)

Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Διαβούλευσης

Στο ανωτέρω άρθρο 79 του νόμου αναφέρεται:

3. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προ σχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση.

Η επιτροπή συγκροτήθηκε στις 17/3/2011 και συνεδρίασε για πρώτη φορά στις 27/12/2011. Σύμφωνα με το νόμο πρέπει να συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά κάθε τρεις μήνες! Τα τρίμηνα είναι 17/3/2011 – 17/6/2011, 18/6/2011 – 18/9/2011, 19/9/2011 – 19/12/2011.

Σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 6 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής διαβούλευσης που ψηφίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο, το οποίο ανέθεσε “Τις παραπέρα ενέργειες αναθέτει στον κ. Δήμαρχο.”

6. Ο πρόεδρος της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κηρύσσει την έναρξη και την λήξη των εργασιών της, τις οποίες και διευθύνει, φροντίζοντας να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της. Έχει επίσης την ευθύνη τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων. Η αδικαιολόγητη παράλειψη του προέδρου να συγκαλέσει για δύο (2) συνεχόμενες φορές την επιτροπή διαβούλευσης αποτελεί σοβαρή παράλειψη καθήκοντος.

Σύμφωνα με το νόμο 3852/2010 (“Καλλικράτης”)

Άρθρο 52
Ορκωμοσία των δημοτικών αρχών

1. Μετά την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών ο δήμαρχος, οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και οι τοπικοί εκπρόσωποι κοινοτήτων πριν από την ημέρα εγκατάστασης και ανάληψης των καθηκόντων τους δίνουν τον ακόλουθο όρκο: «Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου».

Επειδή

Ο δήμαρχος σύμφωνα με το άρθρο 79, παρ. 3 δε συγκάλεσε την Επιτροπή Διαβούλευσης τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες

Ο δήμαρχος σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 6 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Διαβούλευσης, δε συγκάλεσε για δύο συνεχόμενες φορές την Επιτροπή Διαβούλευσης

Για τους λόφους αυτούς οι παραλήψεις του αποτελεί σοβαρή παράλειψη καθήκοντος.

Αν κάποιος από τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης αναφέρει στον Ελεγκτή Νομιμότητας τις παραλήψεις αυτές αποτελεί τροχοπέδη στη λειτουργία του δήμου, όπως λέει συχνά ο δήμαρχος;

Η Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προ σχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης.

Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.

Για τη σημασία και το περιεχόμενο αυτής της γνωμοδότησης στην επόμενη ανάρτηση.

http://eleftherovima.wordpress.com...

0 σχόλια στο Η Επιτροπή Διαβούλευσης επιτέλους συνεδρίασε!!

Δημοσίευση σχολίου