Τίποτα μα τίποτα δε γίνεται νόμιμα;

Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2011

DHMOSΝα ξεκινήσουμε ενημερωτικά από το νομικό πλαίσιο και ειδικότερα με το νόμο για τη διαύγεια.NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3861
Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.Ν. 3861 Διαύγεια

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1. Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται σε νόμους, προεδρικά διατάγματα, αποφάσεις και πράξεις που εκδίδουν …………καθώς και τα όργανα των φορέων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.

Oι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται επίσης και σε πράξεις ή αποφάσεις που εκδίδουν όργανα, στα οποία τα αναφερόμενα στην παράγραφο αυτή όργανα έχουν χορηγήσει εξουσιοδότηση προς υπογραφή ή έχουν μεταβιβάσει αρμοδιότητα.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ως φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα νοούνται:
α) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους και
β) οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005.

3. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ως φορείς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού νοούνται τα αιρετά όργανα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α..

4. Στο διαδίκτυο αναρτώνται:

1) νόμοι που εκδίδονται και δημοσιεύονται κατά το Σύνταγμα,

………….

4) λοιπές πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα με εξαίρεση τις κανονιστικές πράξεις που αφορούν την οργάνωση, διάρθρωση, σύνθεση, διάταξη, εφοδιασμό και εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, καθώς και κάθε άλλη πράξη, η δημοσιοποίηση της οποίας προκαλεί βλάβη στην εθνική άμυνα και ασφάλεια της χώρας,

5) ερμηνευτικές εγκύκλιοι και εγκύκλιοι για την εφαρμογή της νομοθεσίας,

6) οι προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί και οι επί μέρους δαπάνες Υπουργείων, κεντρικών και περιφερειακών δημόσιων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού,

7) πράξεις διορισμού μονομελών οργάνων και συγκρότησης συλλογικών οργάνων διοίκησης των φορέων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και οι τροποποιήσεις αυτών,

8) πράξεις διορισμού, αποδοχής παραίτησης, αντικατάστασης ή παύσης Γενικών Γραμματέων Υπουργείων και Περιφερειών, Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων, μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης φορέων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού,

9) πράξεις συγκρότησης αμειβόμενων ή μη επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου και συναφών οργάνων γνωμοδοτικής ή άλλης αρμοδιότητας, ανεξαρτήτως αν τα μέλη τους αμείβονται ή όχι

10) πράξεις καθορισμού των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης, μελών επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου και συναφών οργάνων γνωμοδοτικής ή άλλης αρμοδιότητας,

Άρθρο 4

Ισχύς των πράξεων

1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, όταν είναι κατά νόμο δημοσιευτέες, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη δημοσίευσή τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις που κατά τον παρόντα νόμο αναρτώνται στο Διαδίκτυο δεν εκτελούνται, εάν δεν έχει προηγηθεί η ανάρτησή τους στο Διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο.

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α) ιδρύθηκε το 2011 με την τροποποίηση του καταστατικού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Θρακομακεδόνων (ΔΗ.Κ.Ε.Θ.)

Τροποποίηση καταστατικού ΔΗΚΕΘ

Στις 12 Δεκεμβρίου τροποποιήθηκε το καταστατικό της ΔΗ.Κ.Ε.Α.

4568ΩΨ8-Ψ5Φ-Τροποποίηση καταστατικού ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Το διοικητικό συμβούλιο στη συνέχεια στη συνεδρίαση της 12ης Δεκεμβρίου ενέκρινε το διετές πρόγραμμα δράσης της ΔΗ.Κ.Ε.Α, μετά από απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Εισήγηση Διετούς Προγράμματος Δράσης περιόδου 2012-2013

45ΨΨΩΨ8-ΦΟΦ-Έγκριση Διετούς Προγράμματος Δράσης περιόδου 2012-2013

Στην ίδια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου συζητήθηκε έκτακτο θέμα: “Έγκριση Κανονισμών της ΔΗ.Κ.Ε.Α.”.

Στη συνεδρίαση δεν κατατέθηκε γραπτή εισήγηση με το κείμενο των κανονισμών. Τα κείμενα των κανονισμών δεν έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Αυτές είναι κανονιστικές πράξεις και σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 4.4 του ανωτέρω νόμου (Διαύγεια) αν δεν αναρτηθούν στο διαδίκτυο είναι ανεφάρμοστοι.


Αυτή είναι η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που εγκρίνει τους κανονισμούς.

45Ψ6ΩΨ8-Β4Ν-Έγκριση Κανονισμών ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Παρακολουθείστε και τη διαδικασία έγκρισης.
Κανονισμός συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου

Πρότυπος κανονισμός λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου

Άρθρο 7
Απαρτία − Λήψη αποφάσεων

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα εφόσον έχει απαρτία.
2. Το Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών του, χωρίς να υπολογίζεται ο δεκαδικός αριθμός, δηλ. όταν είναι παρόντα περισσότερα από τα απόντα μέλη του. Τυχόν
κληθέντες και παριστάμενοι Πρόεδροι Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων ή Εκπρόσωποι Τοπικής κοινότητας δε λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της απαρτίας.

5. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης (κατά την εκφώνηση των ονομάτων) και με την παρουσία τους διαπιστώθηκε απαρτία, και αν ακόμα αποχωρήσουν
στη συνέχεια, θεωρούνται παρόντα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης ως προς την ύπαρξη της απαρτίας. Η απαρτία αυτή θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη
της συνεδρίασης.

7. Το συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν ορίζεται διαφορετικά με άλλη διάταξη. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.

8. Στην περίπτωση αποχώρησης μελών του συμβουλίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, προκειμένου να ληφθεί απόφαση, η απαιτούμενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά
την ψηφοφορία, αλλά με βάση τον αριθμό των μελών που απαιτούνται για την απαρτία.

11. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία για κάθε θέμα ξεχωριστά και γίνεται με ονομαστική κλήση κάθε συμβούλου, ο οποίος δηλώνει ότι ψηφίζει υπέρ ή κατά της διαμορφωθείσας πρότασης.

Στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου φέρονται παρόντες 25 δημοτικοί σύμβουλοι. Δεν έγινε ονομαστική ψηφοφορία και από ότι φαίνεται στο βίντεο ήταν παρόντες 11 δημοτικοί σύμβουλοι! Δεν ήταν καν 13 που έπρεπε να δώσουν θετική ψήφο για να είναι νόμιμο το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

Επειδή δεν έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο οι κανονισμοί

Επειδή δεν υπάρχει το κείμενό τους στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου

Επειδή δεν έγινε ονομαστική ψηφοφορία κατά παράβαση του κανονισμού λειτουργίας για να διαπιστωθεί αν η πρόταση ψηφίστηκε από την πλειοψηφία.

Για τους λόγους αυτούς η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δεν είναι έγκυρη και λόγω μη ανάρτησης στο διαδίκτυο οι κανονισμοί είναι ανεφάρμοστοι.

Στην ίδια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου συζητήθηκε έκτακτο θέμα: “Παραχώρηση χώρων και Λεωφορείων στη ΔΗ.Κ.Ε.Α.“

Παρακολουθείστε τη συζήτησηΗ απόφαση αυτή είναι άκυρη επειδή δεν έγινε ονομαστική ψηφοφορία κατά παράβαση του κανονισμού λειτουργίας για να διαπιστωθεί αν η πρόταση ψηφίστηκε από την πλειοψηφία.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου συζητήθηκαν θέματα για μηνιαία έξοδα παράστασης προέδρων και αντιπροέδρων Διοικητικών συμβουλίων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.Ένα από αυτά ήταν και η ΔΗ.Κ.Ε.Α.

Για τις περιπτώσεις αυτές ισχύει η ΥΑ 61995/07) του υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

Σε τι αναφέρεται η απόφαση αυτή;

Αμοιβές προέδρων Δ.Σ. Κοινωφελών Επιχειρήσεων. Απόφαση 61995/2007

Αναφέρεται στην αποζημίωση προέδρου ή αντιπροέδρου. (Αν πρόεδρος είναι ο δήμαρχος που δεν επιτρέπεται να λαμβάνει άλλη αμοιβή εκτός του μισθού του, τότε μπορεί να αμείβεται ο αντιπρόεδρος)

Ο βασικός μισθός του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 5981,40 €.

Ο μισθός του δημάρχου θα είναι 5981,40 € * 0,8=4785,12 €

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση για την αποζημίωση:

Άρθρο 1

1. Καθορίζουμε, ως ανώτατο χρηματικό όριο της αποζημίωσης που μπορεί να καταβάλλεται στον πρόεδρο ή στον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης, ανάλογα με τις υπηρεσίες που οι ανωτέρω παρέχουν σε αυτήν, το ποσό που καταβάλλεται ως έξοδα παράστασης στον πρόεδρο του οικείου δημοτικού συμβουλίου, δυνάμει της απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2α του άρθρου 136 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στις παρ. 2β και 4 του ίδιου άρθρου.

Άρθρο 3

1. Το ακριβές ποσό των ανωτέρω αποζημιώσεων, καθορίζεται με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης, λαμβανομένης υποχρεωτικά υπόψη της οικονομικής κατάστασης αυτής κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο

2. Στην περίπτωση νεοσύστατων κοινωφελών δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων, που δεν διαθέτουν κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων προηγούμενης οικονομικής χρήσης, οι εν λόγω αποζημιώσεις υπολογίζονται, κατ’ εξαίρεση, βάσει των συνολικών εσόδων των ανωτέρω επιχειρήσεων, όπως αυτά απεικονίζονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τους του πρώτου έτους λειτουργίας τους. Μετά τη δημοσίευση της πρώτης κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης τους, τυχόν διαφορές που θα προκύψουν ως προς το ύψος των αποζημιώσεων, σε σχέση με τις αρχικώς υπολογισθείσες, συμψηφίζονται με αυτές που θα λάβουν τα εν λόγω όργανα κατά το επόμενο οικονομικό έτος.

Είναι φανερό ότι το μέγιστο ποσό που λαμβάνει πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης είναι το 40% της αμοιβής του δημάρχου, όσο δηλαδή του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. 4785,12 €*0,4= 1914,05 €.

Αν εφαρμοστεί στο μισθό αυτό το 7% που προβλέπεται στον νόμο 3833/2010 τότε η ανώτατη αποζημίωση του προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης θα είναι 1780,07 €.

Κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο τα έσοδα της επιχείρησης ήταν ΜΗΔΕΝ

Το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Α. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή όπως εκφώνησε ο κ. Κρημνιανιώτης, η αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 1873 €.

Επίσης αποφασίστηκε αποζημίωση στον αντιπρόεδρο το 50% της αμοιβής του προέδρου.

Το δημοτικό συμβούλιο που ενέκρινε την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Α:

δεν συζήτησε τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον πρόεδρο στην επιχείρηση (άρθρο 1) προκειμένου να καθορίσει το ύψος της αποζημίωσης
δεν συζήτησε τα έσοδα όπως αυτά απεικονίζονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τους του πρώτου έτους λειτουργίας τους (άρθρο 3). Πως όμως να ζητήσει πληροφορίες για τα έσοδα όταν δεν υπάρχει προϋπολογισμός
Πέρα όμως από αυτή η απόφαση έγκρισης της αποζημίωσης των προέδρου και αντιπροέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.Α. δεν είναι νόμιμη γιατί:

Δεν αναρτήθηκε η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.Α. στο διαδίκτυο , επομένως είναι ανυπόστατη

Δεν τεκμηρίωσε το ποσό της αποζημίωσης του προέδρου σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον πρόεδρο στην επιχείρηση

Δεν αναγνώσθηκε η απόφαση του Δ.Σ. στο δημοτικό συμβούλιο

Δεν έγινε ονομαστική ψηφοφορία κατά παράβαση του κανονισμού λειτουργίας για να διαπιστωθεί αν η πρόταση ψηφίστηκε από την πλειοψηφία

Αποφασίστηκε αποζημίωση για τον αντιπρόεδρο, ενώ δεν προβλέπεται από το νομό!

Για τους λόγους αυτούς η απόφαση που ψηφίστηκε για την αποζημίωση προέδρου και αντιπροέδρου της επιχείρησης δεν είναι έγκυρη.

Και ένα άλλο τυπικό θέμα με την εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.

Στην εισήγηση για το θέμα της αποζημίωσης του προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.Α. συντάκτης φέρεται ο Χρήστος Αναγνωστόπουλος Ειδικός Συνεργάτης του δημάρχου για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν. 3584/07 (Κώδικας Δημοτικών Υπαλλήλων):

Οι Ειδικοί Σύμβουλοι, οι Ειδικοί Συνεργάτες και οι Επιστημονικοί Συνεργάτες δεν ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.
Παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου ή του Συνδέσμου, τον οποίο έχουν ορισθεί να εξυπηρετήσουν. Το συμβουλευτικό τους έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημαρχιακή Επιτροπή ή προς τον Πρόεδρο του Συνδέσμου, το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους.

Είναι φανερό ότι ο ανωτέρω ειδικός συνεργάτης του δημάρχου δεν μπορεί να συντάσσει έγγραφα και εισηγήσεις στο δημοτικό συμβούλιο, ως διοικητικός υπάλληλος. Δε μπορεί να θεωρείται το παιδί για όλες τις δουλειές!

Εισήγηση για έξοδα παράστασηςhttp://eleftherovima.wordpress.com...

0 σχόλια στο Τίποτα μα τίποτα δε γίνεται νόμιμα;

Δημοσίευση σχολίου