ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012

DHMOS ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010 σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 3η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (2ος όροφος Δημαρχιακού Μεγάρου) την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 18:00 για να πάρουμε απόφαση στo παρακάτω θέμα :


Α. ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 9/2/2012


1. Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Αχαρνών Οικονομικού έτους 2012.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΝΤΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

===============================================================================


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 4η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (2ος όροφος Δημαρχιακού Μεγάρου) την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 20:00 για να πάρουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα :
Α. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 9/2/2012

1. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Τεχνική Στήριξη Εφαρμογής» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2007-2013», Κατηγορία Πράξεων (85.04) : «Ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης και ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων» και την υποβολή πρότασης ένταξης πράξης με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ».

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης:
α) Αναστολή πληρωμών εισφοράς γης σε χρήμα στην Π.Ε. Αγ. Δημητρίου.
β) Συζήτηση και αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν από τη χρέωση στους δημότες της εισφοράς.
γ) Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησία και τις επιπτώσεις που προκύπτουν στη συγκεκριμένη Π.Ε. και όχι μόνο.

3. Έγκριση επιστροφής της πρόσθετης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του ΤΣΜΕΔΕ με Νο 1508937/13-0702010 του έργου : «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ».

4 «Σύσταση Επιτροπής Κτηματολογίου για την κατάρτιση Βιβλίου Κτηματολογίου (καταχώριση ακίνητης περιουσίας του Δήμου)»

5 «Σύσταση Επιτροπής για τη διενέργεια Δημοπρασιών, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 270/1981».

6 «Σύσταση Εκτιμητικής Επιτροπής (Επιτροπής Αξιολόγησης) για την μίσθωση και την εκμίσθωση ακινήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 7-8 του Π.Δ. 270/1981 και το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011».

7 Διάθεση προσωπικού για σύσταση επιτροπών σύμφωνα με το Π.Δ. 28/1980 και τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το έτος 2012

8 Διάθεση προσωπικού για σύσταση επιτροπών σύμφωνα με το Π.Δ. 28/1980 και του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το έτος 2012

9 Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα – μηχανήματα του Δήμου.

10 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ-ΚΑΤΑΒΙΒΑΣΗ-ΑΝΥΨΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ» ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

11 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 4ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΠΕ) – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»

12 Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής για την παροχή Υπηρεσιών του Δήμου, για το έτος 2012, σύμφωνα με τις Διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 67, του Π.Δ. 28/1980.

13 «Ορισμός εκ νέου, υπαλλήλου για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών, για το έτος 2012 (από 01-01-2012) και όρια υπερωριακής εργασίας».

14 Έγκριση καθιέρωσης λειτουργίας υπηρεσιών του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Συντήρησης Στόλου & Λοιπού Εξοπλισμού σε 24ώρη βάση και για όλες τις ημέρες του μήνα»

15 Καταβολή των οφειλόμενων αποδοχών της υπαλλήλου Κασσωτάκη Ελένης από το Δήμο Αχαρνών.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.ΝΤΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ...

0 σχόλια στο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δημοσίευση σχολίου