Καταργούνται ολόκληρες γραμματείες και τμήματα υπουργείων Δείτε το έγγραφο

Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

dimosioi-ypalliloiΤα πάνω-κάτω φέρνει σε τομείς του δημοσίου και ειδικότερα σε υπουργεία σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή για την «Αναδιοργάνωση υπουργείων και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».


Το σχέδιο, ανταποκρίνεται στην άμεση και επιτακτική ανάγκη υλοποίησης των υποχρεώσεων του άρθρου 35 του ν. 4024/2011, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης του κράτους και των δημοσίων υπηρεσιών, έχοντας ως δεδομένο τις χρόνιες παθογένειες και δυσλειτουργίες τους, αλλά και τις εν γένει αρνητικές δημοσιονομικές εξελίξεις.

Επισημαίνεται ότι από τη διαδικασία άμεσου περιορισμού της διοικητικής δομής δεν μετέχουν, λόγω ιδιαιτεροτήτων που τα διακρίνει, τα υπουργεία Εξωτερικών,Αμυνας και Προστασίας του Πολίτη, για τα οποία, ωστόσο, το θέμα της αναδιοργάνωσής τους θα εξεταστεί σε επόμενη φάση, ενώ όσον αφορά το υπουργείο Οικονομικών, αυτό θα επιφέρει τις ήδη σχεδιαζόμενες μεταβολές στην οργανωτική του δομή με νόμο που θα προωθήσει το υπουργείο Οικονομικών.

Με το νομοσχέδιο αυτό αναδιοργανώνονται 11 από τα 15 υπουργεία, οι Γενικές Γραμματείες Μέσων Ενημέρωσης και Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και τα μεγάλα νομικά πρόσωπα, ΟΑΕΔ, ΟΓΑ και Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ), καθώς και ορισμένα μικρότερα. Η αναδιοργάνωση εκτός από τις κεντρικές υπηρεσίες των υπουργείων περιέλαβε και τις περιφερειακές τους υπηρεσίες, τις οποίες σε πολλές περιπτώσεις τις ενοποίησε.

Σημειώνεται ότι από την κατάργηση των 1.894 οργανικών μονάδων και τη μείωση του αριθμού των επιδομάτων για θέσεις ευθύνης αναμένεται να εξοικονομηθούν περισσότερα από 6 εκατ. ευρώ κατ' έτος. Η ελάφρυνση του Προϋπολογισμού θα είναι πολύ μεγαλύτερη αν συνυπολογισθούν τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από τη μείωση των λειτουργικών εξόδων.

Με το σχέδιο νόμου μειώνονται οι οργανικές μονάδες των υπουργείων και των φορέων που αναδιοργανώνονται σε ποσοστό που αγγίζει το 40% κατά μέσο όρο.

Ειδικότερα, καταργούνται 6 Γενικές Γραμματείες και 8 Ειδικές Γραμματείες, 12 Γενικές Δ/νσεις, 326 Δ/νσεις, 1 υποδιεύθυνση, 52 αυτοτελή τμήματα, 1.369 τμήματα, 83 αυτοτελή γραφεία και 317 γραφεία.

Με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου επιτυγχάνεται και ο από ετών επιδιωκόμενος στόχος της ενιαίας διοικητικής υποστήριξης των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών του υπουργείου από μία μονάδα υποστηρικτικού χαρακτήρα του οικείου υπουργείου, ενώ θα ωφεληθεί και ο συντονισμός μεταξύ των υπουργείων.

Τονίζεται δε από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ότι η αναδιοργάνωση των υπουργείων επιβαλλόταν και από την παλαιότητα των οργανισμών τους, καθώς πολλά υπουργεία λειτουργούν με τους ίδιους - κατά βάση - οργανισμούς από τη δεκαετία του '80, ενώ ορισμένα και με παλαιότερους.

Το σχέδιο νόμου καθιερώνει και την υποχρέωση της επαναξιολόγησης των οργανισμών των υπουργείων, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ και των αποκεντρωμένων διοικήσεων κάθε πέντε χρόνια, ενώ επισημαίνεται ότι προκειμένου να αξιοποιηθούν τα στελέχη της Διοίκησης που κατείχαν θέσεις ευθύνης ως προϊστάμενοι οργανικών μονάδων που καταργούνται, προβλέπεται ένας αξιοκρατικός τρόπος επανατοποθέτησής τους ως προϊσταμένων στις οργανικές μονάδες που διατηρήθηκαν.

Βασικά μέτρα αναδιοργάνωσης των υπουργείων και των ΝΠΔΔ, που εισάγει το σχέδιο νόμου, είναι η ενοποίηση των υποστηρικτικών μονάδων των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών ή και άλλων αυτοτελών υπηρεσιών, ενώ η ενοποίηση των μονάδων διοικητικής υποστήριξης των αυτοτελών υπηρεσιών με αυτές των οικείων υπουργείων επιβάλλεται από τις ρυθμίσεις: Σε κάθε υπουργείο συνιστάται Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, υπαγόμενη στον Γενικό Γραμματέα αυτού και Γενική Διεύθυνση ή Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Επιπλέον, προβλέπεται η κατάργηση υπηρεσιακών μονάδων που δεν έχουν πλέον λόγο ύπαρξης (ολοκλήρωσαν την αποστολή τους, είναι σε πλήρη αδράνεια, υπολειτουργούν), η κατάργηση, κατά το δυνατό, ενδιάμεσων οργανωτικών επιπέδων (π.χ. υποδιευθύνσεων και γραφείων), η λειτουργία οργανικών μονάδων με χαμηλότερο οργανωτικό επίπεδο και η διερεύνηση της δυνατότητας περιορισμού του αριθμού των περιφερειακών υπηρεσιακών μονάδων, είτε καταργώντας/συγχωνεύοντας ορισμένες από αυτές είτε εντάσσοντας ορισμένες στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Ανάμεσα στα κύρια οφέλη που θα επιτευχθούν από το σχέδιο νόμου είναι ο καλύτερος συντονισμός των ασκούμενων πολιτικών, αποτελεσματικότερη διοίκηση και αξιοποίηση του προσωπικού, βελτίωση των δαπανών, επίσπευση του διοικητικού έργου, μείωση των επικαλύψεων, διαμόρφωση συνεκτικής διοικητικής οργανωτικής πυραμίδας, ώστε να επιτυγχάνεται ο συντονισμός, ο έλεγχος και η συγκεκριμενοποίηση των στόχων.

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις αναδιάρθρωσης αποτελούν η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης αλλά και υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας.

Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης (11 δ/νσεις, 30 τμήματα και 1 γραφείο) της Κεντρικής Υπηρεσίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης (6 δ/νσεις και 21 τμήματα), η Διεύθυνση ΠΑΜ-ΠΣΕΑ (2 τμήματα) της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η Διεύθυνση Διοικητικής Τεχνικής Στήριξης (4 τμήματα) του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας καταργούνται και οι αρμοδιότητες αυτών περιέρχονται και ασκούνται στο εξής από τις οργανικές μονάδες της συνιστώμενης στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (7 δ/νσεις και 34 τμήματα). Συνολικά, στη συγκεκριμένη περίπτωση, καταργούνται 2 γεν. δ/νσεις, 19 δ/νσεις, 57 τμήματα και 1 γραφείο και αντί αυτών δημιουργούνται 1 Γεν. Δ/νση, 7 δ/νσεις και 34 τμήματα.

Η αναδιάρθρωση των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης & Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης συνεπάγεται την κατάργηση της μίας Γενικής Διεύθυνσης, ενώ οι Διευθύνσεις περιορίζονται από 10 σε 7, αντίστοιχα τα 33 τμήματα σε 22, ενώ το 1ο γραφείο καταργείται.

Στο υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων οι μειώσεις που επέρχονται με το παρόν σχέδιο νόμου στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου (μαζί με την ΓΓΔΒΜ και τη ΓΓΝΓ), συνεπάγονται τον περιορισμό των δομών του από 255 συνολικά μονάδες σε 147 (για παράδειγμα 2 ενιαίοι διοικητικοί τομείς από 4, 26 δ/νσεις από 51, 110 τμήματα από 182 κ.ά.).

Διαβάστε ολόκληρο το νομοσχέδιο εδώ...

0 σχόλια στο Καταργούνται ολόκληρες γραμματείες και τμήματα υπουργείων Δείτε το έγγραφο

Δημοσίευση σχολίου