Δημόσια Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Ανέργους του Δήμου Αχαρνών & του Δήμου Αθηναίων

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

ΟΝΟΜΑ ΕΙΚΟΝΑΣB΄ Κύκλος για την Συμμετοχή στην Πράξη: Συμβολή στην Απασχόληση Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΧΑΡΝΕΙΣ: Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στο πλαίσιο της δράσης 7: «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» κειμενο εμφανιζομενο οταν ανοιγει το αρθρο ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη. Στο β’ κύκλο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής για τους τομείς: α) Συντηρητές Τεχνικών Εγκαταστάσεων (20 άνεργοι) γ) Επεξεργασία Υπολειμμάτων Φυτικής Προέλευσης (15 άνεργοι) 1. Στόχος της Πράξης: Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η προώθηση στην απασχόληση 70 ανέργων που κατοικούν στο Δήμο Αχαρνών και Δήμο Αθηναίων και οι οποίοι θα δημιουργήσουν κοινωνικές επιχειρήσεις ή και θα προωθηθούν στην απασχόληση (ΝΘΕ ή απόκτηση εργασιακής εμπειρίας) στους τομείς: α) Συντηρητές Τεχνικών Εγκαταστάσεων (20 άνεργοι / 3 κοινωνικές επιχειρήσεις) β) Φροντιστές Αδέσποτων και μη, μικρών Ζώων (15 άνεργοι / 2 κοινωνικές επιχειρήσεις) γ) Επεξεργασία Υπολειμμάτων Φυτικής Προέλευσης (15 άνεργοι / 2 κοινωνικές επιχειρήσεις) δ) Φύλαξη Κοινόχρηστων Χώρων και Εγκαταστάσεων (20 άνεργοι / 2 κοινωνικές επιχειρήσεις και 2 ΝΘΕ ή απόκτηση εργασιακής εμπειρίας) 2. Υποστήριξη των ωφελούμενων της Πράξης: Οι ωφελούμενοι θα υποστηριχθούν για τη δημιουργία 9 κοινωνικών επιχειρήσεων μέσω ενός πλέγματος επιμέρους δράσεων, που περιλαμβάνουν:  Δικτύωση των ωφελούμενων με επιχειρήσεις της περιοχής  Κατάρτιση ωφελούμενων στα εξής αντικείμενα: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ – β’ κύκλος ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – β’ κύκλος ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ, ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ  Συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελούμενων  Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων και συμβουλευτική υποστήριξη των ιδρυθεισών επιχειρήσεων κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας τους  Συμβουλευτική υποστήριξη των νέο-ιδρυθέντων επιχειρήσεων 3. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν αθροιστικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις: α) είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας. β) είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή του Δήμου Αχαρνών και του Δήμου Αθηναίων Διευκρίνιση: Οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μόνο για τον τομέα γ’- Επεξεργασία Υπολειμμάτων Φυτικής Προέλευσης. 4. Αίτηση και Δικαιολογητικά Συμμετοχής: Υποχρεωτικά: • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου • Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία αίτησης • Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ εάν ο αιτών είναι εγγεγραμμένος σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας • Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος (2014) ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν υποχρεούται ο ωφελούμενος να υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω εισοδήματος. • Πιστοποιητικό μονίμου κατοικίας • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο/η ωφελούμενος/η δεν συμμετέχει την ίδια περίοδο σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα • Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής που αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας (για Α.μ.Ε.Α.) • Νομιμοποιητικά Έγραφα για όσους δηλώνουν μονογονεϊκή οικογενειακή κατάσταση • Πιστοποιητικό οικογενειακής Κατάστασης για Προστατευόμενα μέλη που δεν φαίνονται στο Εκκαθαριστικό Προαιρετικά (εφόσον υπάρχουν): 1. Φωτοτυπία πτυχίου σπουδών / ξένων γλωσσών 2. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης 3. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας 5. Πληροφορίες, Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής, Προθεσμία: Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες και να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε: •ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 60, ΑΧΑΡΝΕΣ, ΤΚ 13671, ΤΗΛ. 2102406732 • Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, ΕΑΤΑ Α.Ε ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7, ΤΚ 10557, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 2105201611-12, αρμόδια κα. Μακέδου • στις ιστοσελίδες των Εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΑΧΑΡΝΕΙΣ»: www.efxini.gr , www.acharnes.gr, www.developathens.gr Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καλούν στα ανωτέρω τηλέφωνα. Όσοι/ες επιθυμούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής στις δράσεις που περιλαμβάνει η Πράξη μπορούν αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου –εφόσον η εξουσιοδότηση έχει θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από δημόσια αρχή- να προσέρχονται από 17/11/2014 έως 28/11/2014, ώρες: 09:30-15:00 στα γραφεία του ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ ή της ΕΑΤΑ ΑΕ. Εναλλακτικά, οι αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση, με συστημένη επιστολή. Προσοχή - Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου δε λαμβάνεται υπόψη. Όσες αιτήσεις υποβληθούν ταχυδρομικά, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες μόνο αν παραληφθούν και πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. 6. Εταίροι: Εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης είναι οι: 1. ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ – Συντονιστής 2. Δήμος Αχαρνών 3. Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αχαρνών 4. Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Δήμου Αθηναίων - Ανώνυμος Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Α.Ε. – ΕΑΤΑ Α.Ε. 5. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΑΙΑΣ» Α.Ε. 6. Σύνδεσμος Πάρνηθας 7. ΙΕΜ – ΕΡΓΑ – ΕΡΕΥΝΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Α.Ε 8. Ινστιτούτου Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού, Πάντειο Πανεπιστήμιο 9. Εταιρεία Κοινωνικής και Πολιτισμικής Στήριξης Παλιννοστούντων Ομογενών (Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ) 10. Σύνδεσμος Βιομηχάνων-Βιοτεχνών Εμπόρων-Επαγγελματιών Αχαρνών (Σ.Β.Β.Ε.Ε.Α.) 11. ΜΚΟ Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών O ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣ ΑΧΑΡΝΕΙΣ ΚΡΗΜΝΙΑΝΙΩΤΗΣ Ν. http://www.acharnorama.gr ...

0 σχόλια στο Δημόσια Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για Ανέργους του Δήμου Αχαρνών & του Δήμου Αθηναίων

Δημοσίευση σχολίου